New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

לחשוב. לא צריכים להיות יצירתיים. לא כך, במקום צורת צריכים להפעיל דמיון. החשיבה החשובה של "מלמטה למעלה" ), המייצרת ומפתחת תוצרים bottom up ( "מאפס" לאחר מאמץ חשיבתי, ישנה התמקדות כמעט רק בחשיבה ובניתוח ) בצורת top down "מלמעלה-למטה" ( ביקורת על תוצר קיים. במקום לכתוב קוד, עושים קוד-ריוויו. מחקרים מראים שיש חשיבות לנוע לסירוגין בין שתי צורות ) בעת top down / bottom up החשיבה ( פתרון בעיות. , 21 במוקד תוכניות החינוך במאה ה מצויים הכישורים והמיומנויות החדשות הנדרשות להתמודד עם אתגרי האנושות. חינוך זה שם דגש על פיתוח מיומנויות להתמודדות עם בעיות מורכבות ולתת פתרונות יצירתיים לעולם המשתנה באופן מהיר ודינאמי. "לחשוב מחוץ לקופסה", יצירתיות, לעבוד בצוותי פיתוח, להיות מסוגלים לתקשורת בינאישית יעילה

ד"ר עדי כץ, היא ראש המחלקה להנדסת המכללה האקדמית SCE תעשיה וניהול ב להנדסה ע"ש סמי שמעון קמפוס אשדוד, YOUsability וראש מעבדת השמישות במכללה.

ומועילה, להפעיל חשיבה אתית, לחשוב באופן עצמאי ועוד. במוסדות להשכלה גבוהה וגם במערכת החינוך הבינו את החשיבות של כישורים . כאשר אנו פוגשים את 21 אלו למאה ה הסטודנטים אנו שמים דגש רב על כישורים אלה, מציבים בפניהם אתגרים בקורסים ,) Project Oriented מכווני-פרויקטים ( בארגון האקתונים בהם נדרש מאמץ חשיבתי יצירתי מחוץ לקופסא ופעילויות רבות בקורסים השונים, כל אלו עלולים ללכת לאיבוד אם נתמכר לאותו שימוש מקצר דרך בטכנולוגיה. צ'אט ג'י פי טי כאן כדי להישאר, לכן על כל בעלי העניין לחשוב כיצד להבטיח שימוש מתון, מרוסן וביקורתי, כדי להרוויח ממנו, מבלי להפסיד יכולות חשובות שמאפיינות את המין האנושי. יחד עם בעלי העניין כדאי שגם כולנו נחשוב מהו המחיר שהבינה המלאכותית דורשת מאיתנו וכיצד אנחנו לא נפטרים על הדרך מהחשיבה היצירתית.

ד"ר עדי כץ, ראש המחלקה להנדסת « המכללה האקדמית SCE תעשיה וניהול ב להנדסה ע"ש סמי שמעון קמפוס אשדוד דן גשן קרדיט צילום:

Cables for industrial vision & communication

Servo motors & Drivers

HMI & SCADA

Linear Motors

Stepper motors & drivers

Industrial Robots

Motion controllers & PLC

Planetary Gearbox

Dc Brush & Brushless Motors & Drivers

Motion Controller & PLC programing

C:100 M:56 Y:9 K:0 C:100 M:0 Y:40 K:0

03-9288880 פקס: | 03-9288888 טל': | 052-4732030 נייד: | , קרית אריה, פתח תקוה 32 , עמל מכטרוניקס בע"מ www.mechatronics.co.il office@mechatronics.co.il

29 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs