New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

מרכז החדשנות של תמונת כותרת: « סיגייט בישראל. רמי זינגר קרדיט: למצוא את הפתרון הטוב ביותר. האפשרות השנייה היא כאשר הסטארטאפ מציע מוצר שעשוי לעניין את החברה. במקרה זה, ייתכן שצוות מרכז החדשנות ירצה לבחון קשרים אפשריים בתוך החברה ולהציע להם את ההזדמנות להשתתף בתהליך. ), תהליך Proof of Concept ) PoC כחלק מה הוכחת היתכנות, מרכז החדשנות עשוי לשמש לעתים קרובות כגורם מאפשר, כלומר, לערב היבטים שונים של הארגון ולהתגבר Legal , ה- IT על מכשולים שונים בתחומי ה ואבטחת המידע. לרוב, אותו נציג בחברה שביקש את המוצר נתקל במכשולים אלו אך הוא עצמו אינו יודע כיצד להתמודד איתם. PoC חשוב שכל המרכיבים של תהליך ה- , מדדי הצלחה, KPI יהיו שקופים ומדידים: התקציב הנדרש ליישום המוצר, והחזר ). היות שהחברות-לקוחות ROI ההשקעה ( לרוב אינן ממוקמות בישראל, הסטארטאפים

לעיתים מסתמכים על החברה שתחדד עבורם את הצרכים כמו לקוח פוטנציאלי. הופך לשיתוף פעולה POC לעיתים, ה- . במקרה זה, Design Partnership שנקרא הסטארטאפ מפתח ומתאים את המוצר לצרכי החברה. בהיעדר מוצר, שיתוף פעולה כזה דורש בדרך כלל הרבה יותר מאמץ משני הצדדים. עם זאת, המוצר הסופי הוא מוצר שעונה על צורך מדויק ובעל סבירות גבוהה יותר להירכש. ומה באשר לאפשרות של כישלון? זו לא אופציה כל כך גרועה. שני הצדדים צריכים לקחת בחשבון ששיתופי פעולה לא תמיד מסתיימים בהצלחה. במקרה כזה, שני הצדדים צריכים להסיק מסקנות וללמוד את המקרה - זהו חלק אינהרנטי מחדשנות. חשוב לציין כי גם במקרה שבו הפרויקט מסתיים בהצלחה, לא תמיד נוצר קשר מסחרי. עם זאת, שיתוף הפעולה בין הסטארטאפ לחברה יכול לשמש קרקע למשיכת משקיעים או להשגת לקוחות נוספים עבור הסטארטאפ, שכן לרוב לאחר פרויקט שכזה יתפרסם

מקרה בוחן, שמסכם את הפרויקט ומהווה אסמכתא לבשלות הסטארטאפ והמוצר. כאשר שיתוף הפעולה בין חברה לסטארטאפ כן מצליח, הוא יכול להוביל לשותפות ארוכת טווח שיכולה לספק ערך לשני הצדדים.

הכותבת היא מנהלת פיתוח עסקי במרכז החדשנות של ענקית מוצרי האחסון סיגייט

רותי ארזי שפר

«

רמי זינגר קרדיט:

מקסון ישראל www.maxongroup.com | david.cohen@maxongroup.com | 074-7490888 טל. | 3079870 קיסריה 3094 אזור תעשיה תד 6 לשם

31 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs