New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

פתרונות ייצור אנרגיה מקומית באמצעות הנחות שהמדינה תעניק בארנונה, מענקים או הלוואות מסובסדות. התשתית קיימת כבר היום. חברת החשמל , 2024 יצאה ברפורמה אשר תכנס לתוקף ב המפרידה את ייצור החשמל מחברת החשמל. לפני הרפורמה, חברת החשמל הייתה האחראית לייצור החשמל, הובלתו לבתים, ולקשר עם הצרכנים. הרפורמה הפרידה מחברת החשמל את מקטע הייצור, ובשנים 50% הקרובות היא צפויה לייצר מתחת ל מהחשמל בישראל. מהלך זה יאפשר לספקים ויצרנים פרטיים להציע לצרכנים אספקת חשמל ממקורות מגוונים ומקומיים או מתחדשים. הפתרונות כבר קיימים, ונתונים מדגימים כי בניינים שכבר עובדים בדרך כזו, חוסכים כסף לאזרחים. התשובה אם כך נמצאת בידיהם של מקבלי ההחלטות ומוטב שיקבלו אותה יותר מוקדם ממאוחר. הכותב הוא מנכל טורבוג'ן המייצרת מיקרו טורבינות לחשמל המופעלות באמצעות גז טבעי ומימן.

קרדיט תמונת כותרת:

« TURBOGEN

הפתרון, אם כך, טמון בהתקנה של מיקרו גריד שהיא למעשה רשת חשמל קטנה ומקומית ליצור משולב מקורות לאספקת חשמל בבניינים, בתי חולים, בתי אבות ועוד. רשת שכזו המבוססת על שילוב של מיקרו טורבינות שמספקות חשמל עצמאי באמצעות גז טבעי ומימן יחד עם פתרונות אנרגיה סולארית או רוח ויכולות אגירה של חשמל, יוצבו על גגות הבנינים. יחידות אגירת האנרגיה יהפכו כל בניין לתחנה כוח עצמאית שמייצרת אנרגיה באופן רצוף וצורכת את האנרגיה שיצרה. המערכת תפעל לצד הפנלים הסולאריים וטורבינת הרוח. רשת זו יכולה לגדול באופן הדרגתי בהתאם לצריכה ולהתאים עצמה לדרישת החשמל של העידן המודרני. כך למשל, אם תגדל צריכת החשמל של בנין בשל מכוניות חשמליות הדורשות יותר עמדות טעינה בבנין, תוצב עוד מיקרוטורבינה כזו, לאספקת חשמל נוספת, וכך עוד ועוד מיקרו טורבינות כאלה, אשר יוצבו או יוסרו באופן דינמי, בהתאם לצריכה המשתנה. יש מקום לתמרץ בנינים שיעברו להטמעה של

דור חדש של מיקרו-טורבינות

« TURBOGEN קרדיט:

ירון גלבוע, מנכ"ל טורבוג'ן « TURBOGEN קרדיט צילום:

2 0 2 3

Save The Date 17.5.2023

2023

EXPO Tel Aviv | 16-17.5.2023

Pavilion 1, EXPO Tel Aviv | 17.5.2023 | 09:30 - 15:00 The Annual conference of 3D printings 3D-DAY בחסות

ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה. הכניסה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת For more information and registration: www.new-techevents.com

Solutions You Can Trust

47 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs