New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

חיישן מיקום לסיבוביםמרוביםמספק יכולותאמיתיות בהפעלה באפסמתח ], מהנדס Christian Nau ], מהנדס יישומי המוצר, כריסטיאן נאו [ Stephen Bradshaw סטפן בראדשואו [ ], מהנדסת שיווק אסטרטגי Enda Nicholl שיווק מוצר, אנדה ניקול [

הזו עם מצברי גיבוי, זיכרון וחיישני סיבוב יחיד, לפתרונות אלו יש מגבלות משל עצמן. למארזי המצברים יש זמן שימוש מוגבל, ונדרשים הסכמי תחזוקה והסכמי שירות כדי לנהל את החלפות המצברים. בסביבות מסוימות, במקום שיש סכנת פיצוץ, האנרגיה המרבית שאפשר לאחסן במארז מצברים תהיה מוגבלת. אחסון אנרגיה מופחת מוביל למחזור תחזוקה מקוצר, שבו נדרש להחליף את המצברים לעתים קרובות יותר. כחלופה למארז מצברים משתמשים . Wiegent במודולי קצירת אנרגיה בחוטי מודולים אלו משתמשים בחוט שעבר טיפול ) coercivity מיוחד, שבמהלכו הכפייה ( המגנטי של המעטפת החיצונית גבוהה יותר בהרבה מהכפייה של הליבה הפנימית. הכפיות השונות יוצרות נחשולי מתח ביציאה של ההתקן בעת סיבוב השדה המגנטי. אפשר להשתמש בנחשולים כדי לספק מתח למעגל חשמלי חיצוני ולתעד את מספר הסיבובים בזיכרון גישה אקראית ). לזיכרון המגנטי FRAM פרואלקטרית ( Analog בסיבובים מרובים שפותח על ידי אין צורך במתח חיצוני כדי לבצע Devices

מפתח שמשמשים ביישומים שבהם מתכנן המערכת צריך להבטיח שהמיקום של מערכת מכנית יהיה תמיד ידוע לבקרת לולאה סגורה, גם לאחר הפסקת מתח, בין אם כחלק ממחזור פעולה רגיל או מקרי. האתגר העומד בפני מתכנני מערכות הוא של מיקום יהיה זמין TPO להבטיח שמידע אפילו לאחר הפסקת מתח. אם יאבד מצב המערכת, יהיה צורך בתהליך ארוך ולעתים אף מורכב כדי לאתחל את המערכת למצב ידוע. פתרונות קיימים מפעלים מודרניים הופכים להיות תלויים יותר ברובוטים ובקובוטים, על מנת להקטין את זמני המחזור, להגדיל את תפוקת המפעל ולשפר את היעילות. אחד הגורמים לעלות גבוהה ולחוסר יעילות הקשור ברובוטים וקובוטים סטנדרטיים ובמכלולי ציוד אוטומטי אחרים, הוא זמן ההשבתה שנדרש לצורך ביות מחדש ואתחול הפעלה, בעקבות הפסקת מתח פתאומית שמתרחשת תוך כדי פעולה. זמן השבתה וחוסר יצרנות אלו הם יקרים ולא יעילים. על אף שאפשר לפתור את הבעיה

הקדמה חיישני המיקום ומקודדי המיקום נפוצים ביישומים של כלי רכב וביישומים תעשייתיים, במקום שבו חיוני שמיקום המערכת יהיה ידוע בכל רגע. ואולם, חיישני מיקום ומקודדי מיקום קיימים יכולים לספקמידע אמיתי לגבי המיקום ברגע חיבור ), רק על פני סיבוב יחיד או TPO המתח ( TPO . במערכות שיש להן צורך במידע 360 O של המיקום בסיבובים מרובים או בטווח מדידות רחב יותר, ישולב בדרך כלל גיבוי של מקור מתח כדי לעקוב אחר הסיבובים המרובים של חיישן בסיבוב יחיד לאחר הפסקת מתח לא צפויה, ולזכור אותם, או כדי לעקוב אחר התנועה בסיבובים מרובים בזמן כיבוי או ניתוק המתח. לחלופין, אפשר להוסיף למערכת מנגנון של תמסורת מורידה כדי להקטין סיבובים מרובים לסיבוב יחיד, ובשילוב חיישן סיבוב יחיד, של מיקום בסיבובים TPO לגלות את מידע מרובים. פתרונות אלו יקרים ומגושמים, ובמקרה של מערכת עם גיבוי מצברים, יש צורך בהסכם תחזוקה שוטף. מקודדים סיבוביים וליניאריים הם התקני

New-Tech Magazine l 56

Made with FlippingBook - Online catalogs