New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

רישום של מספר הסיבובים של שדה מגנטי חיצוני. ותכונה זו מובילה להפחתת הגודל והעלות של המערכת.

טכנולוגיית חיישנים לסיבובים מרובים

בליבה של החיישן המגנטי לסיבובים מרוביםקייםסליל מחומר התנגדות מגנטית ) שעשוי מננו-חוטים מרובים GMR עצומה ( . עיקרון הפעולה של GMR של אלמנטי החיישן מבוסס על אנאיזוטרופיה צורנית ועל יצירת דפנות תחום במחולל דופן תחום, בנוכחות שדה מגנטי חיצוני. כאשר השדה המגנטי החיצוני מסתובב, דפנות התחום מתפשטים דרך נתיבים סליליים צרים (ננו חוטים) שמחוברים אל מחולל דופן התחום, . 1 כפי שאפשר לראות באיור כאשר דפנות התחום נעים דרך המבנים של הרגל הסלילית, ישתנה המצב של כל אלמנט ברגל הסלילית. מאחר שהאלמנטים , אפשר לקבוע מה GMR מיוצרים מחומר המצב של כל אחד מהם, על ידי מדידת ההתננגדות שלהם. החיישן מסתמך רק על השדה המגנטי החיצוני, ואין צורך במתח גיבוי נוסף או בטכניקה לקצירת אנרגיה לפעולה של ספירת הסיבובים. כאשר מחברים שוב מתח לחיישן, אפשר לבצע קריאה של מצב ספירת הסיבובים, ללא כל צורך בפעולות נוספות של המשתמש או באתחול המערכת. פתרון טכנולוגיה משולב שמפשט את תכנון המערכת דיאגרמת הבלוקים ברמה העליונה של , משלבת את 2 , שנראית באיור ADMT 4000 לסיבובים מרובים שתואר GMR החיישן מדויק AMR קודם לכן, עם חיישן זווית ) לשיפור IC במיוחד ועם מעגל משולב ( האותות, כדי לקבל פתרון שמאפשר סיבובים או 46 לבצע רישום של תנועה ב- .±0.25° , בדיוק אופייני של 16,560° - ב המעגל המשולב לשיפור האותות, מוסיף עוד שיפורים למערכת, כדי לתמוך בכיול הרמוניות, שיכול לסלק שגיאות שנובעות מטולראנסים (אפיצויות) מגנטים ומכניים מספק ADMT 4000 מהיישום. החיישן עד 0°( סיבובים 46 יציאה דיגיטלית של או SPI ) מוחלטים, דרך ממשק 16,560° ממוקם ADMT 4000 . החיישן SENT ממשק מול מגנט דו-קוטבי שמותקן על הציר . 3 המסתובב, כפי שמתואר באיור

עיקרון הפעולה בסיבובים מרובים. :1 איור

«

לסיבובים מרובים. ADMT4000 תרשים בלוקים של חיישן :2 איור «

ADMT4000 מכלול היישום הטיפוסי של חיישן :3 איור «

57 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online catalogs