New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

קווי הנחיה מעשיים לקבלת חיבורי הלחמה איכותיים למחבר: חלק ראשון

SAMTEC ,]Danny Boesing דני בוסינג [

ג

(ללא עופרת) SAC . 1 (מסיסה במים) WS -820 (ללא ניקוי) OM -338 PT . בדיל-עופרת 2 (מסיסה במים) WS -809 (ללא ניקוי) OM -5100

. התשובה היא IPG שאנו מקבלים בקבוצת תמיד אחת: הטמפרטורה המרבית נגזרת ממשחת ההלחמה שבה משתמשים. מחברי ומחברי חור עובר שתואמים ל מחברי SMT בלי 260 OC שלנו יכולים לעמוד ב- SMT בעיה. ואולם, רוב הלקוחות שלנו מפעילים את התנורים שלהם בטמפרטורות שהן נמוכות יותר 235 OC באופן משמעותי, ונעות בדרך כלל בין , עבור פרופיל ללא עופרת. 245 OC ל- הסיבה שרובם מפילים את התנורים בטמפרטורות יותר מתונות היא כדי להיות בטוחים שלא ייגרם נזק לרכיבים אחרים שאולי רגישים לחום. לכן, התשובה שלנו לשאלה 'מהי הטמפרטורה הגבוהה ביותר לעיבוד בתנור ' היא בדרך כלל, שיש להיוועץ ביצרן של SMT משחת ההלחמה ולקבל את המלצתו לגבי המשחה המסוימת שלו. האם משחת ההלחמה שבה אני משתמש ? Samtec תתאים למחברי דיוויד דקר: נראה שהתשובה היא 'כן'. המחברים שלנו נמצאים בשימוש נרחב, ויצרנים של משחת הלחמה יש רבים. אנחנו משתמשים שהן נפוצות מאוד. Alpha במשחות הלחמה של משתמשת בייחוד במשחות Samtec חברת : Alpha ההלחמה הבאות של

ורמים רבים משפיעים על האיכות והביצועים של מחברים, ואם נציין רק

כמה מהם, נוכל לציין את החומר שממנו עשויים ), האיכות stamping הפינים, איכות הטיבוע ( והמבחר של גימור פני השטח והטולראנסים (אפיצויות) של בידוד הפלסטיק. מלבד המחבר, גורם נוסף בעל השפעה מכרעת על ביצועי המחבר שעל המעגל המודפס, הוא האיכות של חיבורי ההלחמה. חלק זה הוא הראשון מבין שלושה חלקים ] David Decker שמסכמים ראיון עם דייויד דקר [ מנהל הקבוצה לעיבוד חיבורים פנימיים ) Interconnect Processing Group - IPG ( . בראיון זה דייויד משיב על כמה Samtec ב- מהשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לחיבורי הלחמה של מחברים. המטרה בראיון זה הייתה לקבל תשובה קצרה שעונה על שאלה. לא התכוונו לפרסם "תקציר מנהלים" או מחקר על כל נושא. כמובן שלכל . IPG מידע נוסף, אפשר ליצור קשר עם קבוצת שני החלקים הבאים של הראיון, יפורסמו בהמשך. מהי הטמפרטורה שבה פועלים מרבית תנורי SMT ההלחמה של דיוויד דקר: זו אחת השאלות הנפוצות יותר

יש לנו לקוחות רבים, והם משתמשים במשחות מסוגים רבים ושונים, ואנו משתדלים ליצור התקני מחברים עמידים ככל האפשר, ולכן המחבר אינו הפריט המכריע במאמצי העיבוד. שוב, התשובה היא 'כן', משחת ההלחמה שלך , עם מעט מאוד Samtec תפעל עם המחברים של יוצאי דופן. דיוויד דקר: אנו מוצאים שיש עניין רב במשחת הלחמה לטמפרטורה נמוכה. מובן שבטכנולוגיה ללא עופרת נדרש עיבוד בטמפרטורה גבוהה יותר. נקודת ההיתוך של רוב משחות ההלחמה בערך, גבוה 217 OC היא SAC ללא עופרת מסוג בערך של 183 OC יותר גבוה מהטמפרטורה של משחת הלחמה שעשויה מבדיל-עופרת. גידול משמעותי בטמפרטורת ההיתוך של המשחה. הפרש טמפרטורה זה הין משחת בדיל-עופרת למשחה ללא עופרת, גורם לרבים מהלקוחות האם יש חומרי הלחמה חדשים שזוכים להתעניינות?

New-Tech Magazine l 32

Made with FlippingBook flipbook maker