New-Tech Magazine | Nov 2022 | Digital Edition

מורכביםעל לוח DC/DC כיצד לבחור וליישםממירי במערכות רפואיות

Dany Haikin, Application Engineer & Technical Support Manager at Digi-Key Electronics

שונים מוגדרים כבידוד MOP והמפעיל. , מרווח אוויר, Creepage בטיחותי, מרחק אימפדנסי הגנה והארקת הגנה. במינימום, MOP התקנים רפואיים חייבים לכלול אחד כדי להגן על מטופלים ומפעילים מפני הסיכון של התחשמלות במקרה של תקלה. שונים MOP מקצה IEC 60601 תקן למטופלים ולמפעילים, וכתוצאה מכך ולאמצעי הגנת MOPP דרישות ספציפיות ל- ), המוגדרים במונחים של MOOP מפעיל ( ורמת בידוד Creepage מתח בידוד, מרחק הן מגבילות MOPP ). דרישות 1 (טבלה יותר מכיוון שלמטופלים עשויה להיות יכולת נמוכה יותר להגן על עצמם, ובהתאם אחד MOPP ליישום, ייתכן שיהיה צורך ב- . IEC 60601 או שניים על פי רמת ההגנה הדרושה תלויה ביישום הספציפי. לדוגמה, רמות בטיחות של ציפת ) נדרשות עבור חלקים מיושמים BF גוף ( ) המחוברים חשמלית למטופל, כגון AP ( ציוד אולטרסאונד ומנטרי לחץ דם, החייבים להיות צפים ומופרדים מהארקה. שאושר AC / DC השימוש בספק-כוח היא אחת מהגישות 2 x MOPP לבטיחות , אך ייתכן שהיא IEC 60601 לעמידה ב-

במקום זאת, המתכננים יכולים לבחור סטנדרטיים המורכבים DC / DC ממירי על לוח עם גורם-צורה קומפקטי שהם מורשים לכל הדרישות המפורטות לעיל, עם יתרון נוסף של זמן ממוצע בין תקלות מיליון שעות, כמו 1 ) של למעלה מ- MTBF ( גם מאפייני בקרה רבים כולל; שלט הפעלה/ כיבוי מרחוק, חישה מרחוק והגבלת מתת היציאה; ובנוסף הגנה עבור כניסת תת מתח, קצר , טמפרטורת-יתר ומתח-יתר. מאמר זה מעניק סקירה של תקני התעשייה DC / בהם יש להתחשב בעת הגדרת ממירי עבור יישומים רפואיים. לאחר מכן הוא DC וואט 60 DC / DC מציג ודן ביישום של ממיר העומד בכל TRACO Power מן-המדף של תקני התעשייה עבור מערכות רפואיות. עבור DC/DC שיקולי ממיר מערכות רפואיות תקני התעשייה עבור תכנון מערכות רפואיות עוסקים בעיקר בבטיחות; בטיחות המטופלים, בטיחות מפעילי הציוד ובטיחות הציוד כדי להגן עליו מפני תנאים העלולים ) MOP להזיק. העיקרון של "אמצעי הגנה" ( הוא המפתח להבנה והשגת בטיחות המטופל

ם הלחץ על מתכנני ספקי כוח למערכות רפואיות להגדיל את

ע

צפיפות ההספק, להקטין את חתימת השטח ולעמוד באילוצי העלויות - לצד עמידה בפעולה בתחום טמפרטורות רחב ובדרישות אמינות גבוהות - זה יכול להיות בהתאמה- DC / DC מפתה לתכנן ממיר מיוחדת משלהם ולבצע אופטימיזציה מלאה עבור היישום. בהתאם למשאבים הזמינים, במקרים רבים ייתכן שזו לא האפשרות הטובה ביותר, שכן לא רק תכנון הספקת-הכוח הוא מאתגר, אלא שממירי רפואיים הם גם מיוחדים מכיוון DC / DC שהם חייבים להיות מורשים עבור מערך של דרישות בטיחות למשתמש ולמפעיל. IEC / EN / ES 60601-1 דרישות אלו כוללות; אמצעי 2 מהדורה שלישית עבור בטיחות של ), ניהול סיכונים לפי MOPP הגנת מטופלים ( 3 רמה IPC - A -610 , קריטריונים ISO 14971 עבור מכללים אלקטרוניים וציות לתאימות IEC 60601-1- ) לפי EMC אלקטרומגנטית ( מהדורה רביעית. במקרים רבים יש צורך 2 כדי לפעול מהספקת 4:1 בתחום כניסות של סוללות ורכבים שונים, וחייבים להיות עם בידוד מתח גבוה וזרם זליגה נמוך.

New-Tech Magazine l 40

Made with FlippingBook flipbook maker