New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

מכיוון שעצמים אלו לא הוכנו לשירות לפני השיגור והם בבעלות ממשלות. בעבודה עם סוכנויות חלל לאומיות וארגונים בינלאומיים, אסטרוסקייל מפתחת משימות המשלבות פתרונות חדשניים ללכידה והסרה של פסולת גדולה, כגון שלבים עליונים של משגרים ולוויינים תקולים שכבר נמצאים במסלול. GEO לווייני תקשורת הנמצאים במסלול מתוכננים ומיוצרים עם מקדם אמינות גבוה מאוד, ויתירות של כל מערכות הלווין. לוויינים רבים מסיימים את חייהם כאשר אוזל הדלק בלווין למרות שמערכות הלווין מאפשרות המשך של מתן שירות. שירות הארכת החיים של חברת אסטרוסקייל באמצעות לווין ) LEXI ™ ) Life Extension Services In - orbit מאפשר להאריך את חיי הלווין במספר שנים נוספות, כל עוד המערכות של הלווין מאפשר גם להוציא את LEXI שמישות. לווין בסוף חייו, GEO לווין התקשורת ממסלול ה ולמנוע הוספה של פסולת חלל במסלול. חברת אסטרוסקייל ישראל מפתחת את המנגנונים המכניים – זרועות עגינה וזרועות של מנועי הלווין, כמו גם את התוכנה והאלגוריתמים הנדרשים לביצוע המשימה. In Situ Space שירות ( Situational Awareness ) SSA מתייחס ליכולת זיהוי ומעקב SSA שירות אחר עצמים בחלל, חיזוי והערכת הסיכונים, ומתן שירותים המאפשרים להפחית סיכונים מתייחס לשירות In Situ SSA אלה. שירות המבוצע מהחלל לרכישת נתונים כדי להבין טוב יותר את המאפיינים של עצמים במסלול. שירות מסוג זה מבוצע בדרך כלל כאשר לווין נותן השירות נכנס למסלול כמעט זהה עם העצם עבורו ניתן השירות. הלווין שנותן את שירות הארכת חיים ללווייני GEO

אלה מאפשרים פינוי פסולת מהחלל וגם הארכת חיים של לוויינים. פינוי הפסולת יקטין באופן משמעותי את הסיכון להתנגשות בעצמים לא מבוקרים בחלל. בעוד שניתן למנוע התנגשות בין לווין פעיל לפסולת חלל ע"י שינוי מסלולו של הלווין הפעיל, אין דרך למנוע התנגשות של שני עצמים שהם פסולת חלל כאשר המסלולים שלהם עומדים להתנגש. על כן, ככל שנמנע מהשארת פסולת בחלל, וככל שנסיר מהחלל פסולת קיימת, נקטין את הסיכון להתנגשות בחלל. End-of-Life )EOL( שירות ) מסחריות constellations קונסטלציות ( ) LEO גדולות של לוויינים במסלול נמוך ( יספקו שירותים המשפרים את איכות החיים על פני כדור הארץ. הם גם יובילו לעלייה במספר העצמים במסלולים אלה, ויעלו את הסיכון ליצירת פסולת נוספת אשר תאיים על השירותים שמערכות החלל מספקות. לוויינים, המתוכננים 10,000- עם למעלה מ 10 במהלך LEO להיות משוגרים למסלול השנים הבאות, אנו זקוקים לאסטרטגיות פרו-אקטיביות לסילוק פסולת לאחר המשימה, כדי לשמור על השימוש הבטוח לטובת המין האנושי. שירות LEO במסלולי של חברת אסטרוסקייל מבוסס על EOL הכנה לפני השיגור של לווייני הקונסטלציה, וציודם בלוחית עגינה פרומגנטית עם ). הכנה זו fiducial pattern סימונים ייחודיים ( תאפשר מתן שירות להוצאתו של לוויין תקול מהמסלול בצורה קלה ובטוחה. Active Debris שירות ) ADR( Removal מאפשרת הורדה של פסולת ADR משימת סביב כדור LEO גדולה הנמצאת במסלולי ה הארץ. הסרת עצמים שנמצאים במסלול מצריכה הכנה משמעותית מנקודת מבט טכנית ורגולטורית,

אמיר גבר, סמנכ״ל תוכניות חלל,

«

אסטרוסקייל ישראל דויטה דהן קרדיט:

השירות משתמש במספר חיישנים לביצוע סקירה של העצם, לעיתים ממרחק קרוב של עשרות מטרים בלבד. השירות מאפשר לאבחן ולאפיין עצמים, ולספק נתונים כגון פרמטרים מדוייקים של סיבוב הלוויין סביב ציר הסיבוב שלו. השירות מבוצע בין היתר כשירות מקדים . ADR לשירות ה לסיכום, המסלולים בהם נעים לוויינים וגופים אחרים סביב כדור הארץ הינם משאב שיש לשמור עליו בדומה למשאבים הנמצאים על כדור הארץ. קצב שיגור הלוויינים בשנים האחרונות גדל בצורה משמעותית, וצפוי להמשיך לגדול גם בשנים הבאות. סוגיית הקיימות בחלל מקבלת היום מקום וחשיבות לצד ההתפתחות והפוטנציאל הכלכלי הטמון בשימוש בחלל. הטכנולוגיות והשירותים המתפתחים בימים אלה עבור שימוש בר קיימה בחלל, מהווים את הבסיס לשימוש במסלולים סביב כדור הארץ בדורות הבאים.

35 l New-Tech Military Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online