ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

לתכונת הקרינה הבסיסית שלה. במצב שבו האנטנה היא אלמנט זרם אנכי (כגון: דיפול או מונופול) או אלמנט שדה אנכי (כגון: קצה גלבו או אלמנט מיקרוסטריפ עם הזנה בקצה אחד) נאמר שהאנטנה משדרת או קולטת בכיוון אנכי, אבל ברור שאם נסובב את האנטנה סביב מעלות אזי הקיטוב שלה 90 ) ב- r ציר הקרינה ( יהיה אופקי. אנו מבינים אפוא שלאנטנה יש קיטוב לינארי כללי אך כאשר מציבים את האנטנה במרחב מתקבלת ההבחנה בין קיטוב אנכי לבין קיטוב אופקי. . קיטוב מעגלי 4 מיוצר על ידי שני אלמנטי זרם קיטוב מעגלי 90 שווים בגודלם עם הפרש פאזה קבוע של מעלות. כמו כן נדרש ששני אלמנטי הזרם יהיו ממוקמים בדיוק באותו מקום. הדרישה הזאת אינה פשוטה למימוש ולכן קיטוב מעגלי מעשי אינו מושלם, כלומר האליפסה אינה הופכת למעגל. אזי: β = -90° וגם A = B אם )7( ואז אפשר לומר שקצה השדה החשמלי מסתובב וקיטוב הגל (או ω בזמן לאורך עיגול במהירות האנטנה) הוא מעגלי ובו בזמן השדה החשמלי . היות וכיוון 1 כמתואר באיור r מתקדם בכיוון הסיבוב, כאשר האנטנה משדרת, הוא בכוון השעון נכנה את הקיטוב המעגלי הזה בשם ) Right Hand Circular Polarization ( קיטוב ימני אזי: β = 90° וגם A = B ואילו במקרה של )8(

תנועת הוקטור החשמלי של גל מקוטב ואליפסת הקיטוב :1 איור «

Left קיטוב שמאלי קיטוב זה נקרא בשם . התנאי הכללי Hand Circular Polarization להווצרות קיטוב מעגלי באנטנה הוא כאמור קיומם של שני רכיבי זרם (או שדה) ניצבים

זה לזה, בעלי אמפליטודה שווה והפרש פאזה . -90° או 90° של דוגמאות לטכניקות מימוש אנטנות בקיטוב .3 מעגלי מובאות באיור

הקשר בין קיטוב ניצב לבין יחס צירי :2 איור

דוגמאות למימוש אנטנות בקיטוב מעגלי: זוג מונופולים :3 איור « ניצבים, אלמנט מיקרוסטריפ ריבועי עם שתי הזנות ניצבות ושופר עם שתי נקודות הזנה ניצבות. בכל המקרים שתי ההזנות נמצאות בהסחת מעלות. היפוך ההזנות ממיר את הקיטוב המעגלי מימני 90 פאזה של לשמאלי

« AR = 6 dB ↔ cross = 10 dB : דוגמאות

AR = 3 dB ↔ cross = 15 dB AR = 2 dB ↔ cross = 20 dB AR = 1 dB ↔ cross = 25 dB

53 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Online newsletter creator