ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

מחשבון גרפי לאומדן הפסדי קיטוב בין שתי 5 איור :5 איור « אנטנות עם קיטובים מעגליים לא מושלמים. כנגד RHCP with AR=6dB הקו הכחול מראה את המקרה של 20dB לקבלת הפסד מכסימלי של LHCP with AR = 3 dB כנגד RHCP with AR = 3dB הקו הסגול מראה את המקרה של .6.5dB לקבלת הפסד מינימלי של LHCP with AR = 6dB [5] קרדיט

מחשבון גרפי לאומדן הפסדי קיטוב בין שתי אנטנות :4 איור « עם קיטובים מעגליים לא מושלמים. הקו האדום מראה את RHCP with AR = 3 dB המקרה של 1.2dB לקבלת הפסד מכסימלי של RHCP with AR = 6 dB כנגד RHCP with AR = 3 dB הקו הירוק מראה את המקרה של .0.2dB לקבלת הפסד מינימלי של RHCP with AR = 6 dB כנגד [5] קרדיט

. מראי מקום 7 [1] R . S . Elliott , Antenna Theory and Design , John Wiley , 2003. ]2[ C . A . Balanis , Antenna Theory – Analysis and Design , Wiley 2015.

]3[ J . D . Kraus and R . J . Marhefka , Antennas , McGraw Hill , 2001. ]4[ S . Gao , Q . Luo and F . Zh , Circularly Polarized Antennas , J . Wiley and sons , 2014.

]5[ R . Galuscak and P . Hazdra , Circular Polarization and Polarization Losses CTU Prague , FEE , Dept . of Electromagnetic Field , Technicka 2, 166 27, Prague , Czech Republic , E - mail :, om 6 aa @ yahoo . com , hazdrap @ fel . cvut . c

2024

2024

במאי 28-29 אקספו, תל אביב

28-29.5.2024 כולם נפגשים

במאי ׀ אקספו, תל אביב 28-29 ׀ 2024 ניו-טק

55 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook Online newsletter creator