New-Tech Magazine Jan 2023 | DIgital Edition

קרדיט תמונת

« imec כותרת:

בחזית וגב פרוסת הסיליקון. FinFET ) של טרנזיסטורים מסוג TEM תמונת מיקרוסקופ אלקטרונים חודר ( תמונה: « imec קרדיט:

) הנחוצים EDA לתכנון מעגלים משולבים ( לחלוקה פנימית של מערכות על שבב תלת־ ממדי והתאמתן ליישומים מסוימים. אתה יכול לתת כמה דוגמאות לתחומים מבטיחים בתחום טכנולוגיות שבהם עוסק המחקר CMOS ה־ ? imec והפיתוח ב־ בתחום השערים הלוגיים, אנחנו ממשיכים לחקור ולבדוק רכיבים ושיטות שונים למימוש התקנים אלקטרונים על בסיס שצפויים CFET טרנזיסטורים מסוג . כמו כן, נרשמה 4 T לאפשר מבנה תא התקדמות בשילוב כיסי אוויר בפסי מתכת בעלי יחס צירים גבוה בגב השבב, לצורך שליטה על ערכי ההתנגדות והקיבול שתאפשר את המשך מזעור השבבים דורות קדימה. בתחום המחשוב הקוונטי, אנחנו עובדים על הקטנת רעש המטען בהתקנים עם קיוביטים מבוססי ספין מסיליקון לשיפור מהימנות הפעולות המבוצעות על קיוביטים וכך לשפר גם את אמינות החישוב הקוונטי. כמו כן, נרשמה התקדמות בשילוב כיסי אוויר בפסי מתכת בעלי יחס צירים גבוה בגב השבב, לצורך שליטה על ערכי ההתנגדות והקיבול שתאפשר את המשך מזעור השבבים דורות קדימה. ככל שקצבי הנתונים המועברים במערכות תקשורת אופטיות ממשיכים לגדול, כך מתגבר הצורך להשתיל את המעגלים האלקטרוניים והפוטוניים קרוב יותר זה

כשקיימות אפשרויות שונות ליצירת חיבורי בהתאם לצפיפות החיבורים, 2.5 D ו־ 3 D העלות ומורכבות התהליך. אתגר נוסף הוא שעל הציוד, שיטות הייצור והכלים לתכנון ) להבשיל לרמה EDA מעגלים משולבים ( שתאפשר ייצור מסחרי שיאיץ את אימוץ הטכנולוגיות החדשות האלו. למגמות העתידיות imec כיצד נערכת האלו? אופטימיזציית טכנולוגיות תכנון תוכנית עוסקת imec של ) DTCO השבבים ( במציאת הארכיטקטורות היעילות ביותר עבור שבבי עיבוד, שבבי זיכרון ושבבי אחסון תלת־ממדיים, במטרה לפתח ) שישמשו PDK ערכות תכנון תהליך ( כבסיס לתהליכי ייצור עתידיים. בתוכנית אופטימיזציית טכנולוגיות המערכת אנחנו משתמשים בערכות לתכנון ) STCO ( ) האלו כדי למצוא פתרונות PDK התהליך ( לאתגרים, כמו תופעת חומת הזיכרון ופליטת החום שמשפיעים על ביצועי המערכת כולה. כך לדוגמה, אנחנו עובדים על מבנים פנימיים שונים של שבבים תלת־ממדיים כדי להתאימם ליישומים מסוימים, מבצעים ניתוח תרמי לבדיקת פתרונות קירור שונים וחוקרים את שימוש בזיכרון היברידי. כדי לקדם את הבשתלן של טכנולוגיות שבבים תלת־ממדיים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם ספקי ציוד , כדי לפתח כלים Cadence מובילים ועם

שמירה על צריכת אנרגיה נמוכה), צריכת האנרגיה ופליטת החום (למניעת האטה בביצועי המערכת) ותקשורת (כיצד להבטיח שתשתיות התקשורת החוטית, האלחוטית והאופטית יצליחו להתמודד בהצלחה עם כמויות המידע הגדלות בהתמדה), במקום להסתמך על טכנולוגיות כלליות שכבר קיימות בשוק. בתוך כך, נעשה ניסיון לזהות טכנולוגיות לצמצום צווארי בקבוק במערכת, כמו תופעת חומת הזיכרון (לצמצום הפער בין מהירות המעבד למהירות הזיכרון תוך שמירה על צריכת אנרגיה נמוכה), צריכת אנרגיה ופליטת חום (למניעת האטה בביצועי המערכת) ותקשורת (כיצד להבטיח שתשתיות התקשורת החוטית, האלחוטית והאופטית יצליחו להתמודד בהצלחה עם כמויות המידע הגדלות בהתמדה), במקום להסתמך על טכנולוגיות כלליות שכבר קיימות בשוק. בתחום המחשוב עתיר הביצועים, כבר V - cache קיימות דוגמאות כמו טכנולוגיית והשימוש בגשר מסיליקון לחיבור AMD של שתי יחידות עיבוד נפרדות במערכת על של אפל שבהן נעשה M 1 Ultra השבב שימוש במבנה תלת־ממדי כדי לקרב את למעבד. מגמה נוספת היא SRAM זיכרון ה־ לשילוב 2.5 D ו־ 3 D השימוש בטכנולוגיות שבבים אלקטרוניים ופוטוניים על אותו , כדי להקטין את ההתנגדות מצע סיליקון החשמלית הטפילית ברוחבי הפס ההולכים וגדלים במערכות תקשורת אופטית,

New-Tech Magazine l 38

Made with FlippingBook - Online catalogs