New-Tech Military Magazine | Q4 2022 | Digital Magazine

הטכנולוגיות והשירותים שימנעו התנגשות קמ"ש בחלל 28,000 במהירות של

אמיר גבר, סמנכ״ל תוכניות חלל, אסטרוסקייל ישראל

הרלוונטית ביותר לבני אדם. נושא הקיימות בחלל חשוב גם במסלול הגיאוסטציונרי ), שכן במסלול זה נעשה שימוש רב GEO ( בעיקר עבור לווייני תקשורת. סוגיית הקיימות בחלל היא תופעה חדשה שזוכה לתשומת לב רבה יותר בשנים האחרונות, ככל שגדל קצב השיגור של לוויינים לחלל. שיגורים אלה הביאו לגידול משמעותי בכמות פסולת החלל, שמקיפה את כדור הארץ, ומפריעה ליכולתן של מדינות לפעול בסביבת החלל, בשל הגברת הסיכון לתאונה עתידית. הפסולת בחלל, בדומה ללוויינים פעילים, מגיעה למהירות עצומה קמ"ש. התנגשות בין שני גופים 28,000 של במהירות כזו תהיה הרסנית, ותוביל לפיזור של אלפי חלקי פסולת, שימשיכו להסתובב בחלל שנים רבות, ויגדילו את הסיכון להתנגשויות נוספות. כדי לקדם את נושא הקיימות בחלל, ולהקטין את הסיכון להתנגשות בפסולת חלל, יש לפעול בשלושה מישורים. במישור הטכנולוגי, לפתח מפת דרכים של יכולות חדשניות. במישור המדיניות, לפתח רגולציה של התנהגות אחראית בחלל. במישור הכלכלי, לייצר תמריצים לצד פתרונות חסכוניים. חברת

הצורך בקיימות נמצא גם כאשר האדם חורג מכדור הארץ ויוצא לחלל. אפשר להתבלבל ולחשוב שהחלל האינסופי אינו דורש חשיבה קדימה ותכנון, ושאינו משאב שנדרש לשמור עליו. אבל, המסלולים בהם נעים הלוויינים סביב כדור הארץ הם משאב טבעי וגם עליו יש לשמור. ניהול לא זהיר של משאב זה עלול להביא לאסון בעל משמעויות כלכליות כבדות ואף לגבות חיי אדם. פעילות האדם בחלל משאירה אחריה פסולת חללית. לוויינים פגומים, חלקים של משגרים ושברים שונים, אשר עלולים להסתובב סביב כדור הארץ עשרות ואף מאות שנים. ככל שהלווין מסתובב במסלול גבוה יותר, הנפילה לכדור הארץ תקח זמן רב יותר. ללווין תקול 1,200 המסתובב סביב כדור הארץ בגובה של שנה ליפול לכדור 2,000 - ק"מ, יקח יותר מ הארץ. פיתוח בר-קיימה בחלל שואף להשתמש בסביבת החלל בצורה שבה ניתן לענות על הצרכים הנוכחיים של החברה מבלי להתפשר על הצרכים של הדורות הבאים. ההתמקדות היא בדרך כלל בחלל הקרוב ביותר לכדור ), שכן סביבה Low Earth Orbit ) LEO הארץ, זו היא הסביבה השימושית ביותר ולכן

אסטרוסקייל, מובילת השוק בשירות לוויינים וקיימות מסלולית ארוכת טווח חנכה בתל אביב מעבדה חדשה הכוללת חדר נקי לתכנון מכני, ייצור והרכבה של מערכות חלל תקניות ומעבדה רובוטית לראיה ממוחשבת שתשמש לפיתוח ובדיקה של אלגוריתמים למשימות שמטרתן איתור אובייקטים והצמדות אליהם בחלל. מה זה אומר ומדוע זו פריצת דרך מקומית? כל ההסברים קיימות הוא ביטוי המתייחס ליכולת להמשיך ולקיים תהליך או מצב לאורך זמן. אנחנו כבר מורגלים לחשיבות קיום מערכת בת קיימה על פני כדור הארץ, מתוך הבנה שאורח חיים זה יאפשר חיי רווחה מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית, לנו ולדורות הבאים. למדנו כי המשאבים הקיימים עבורנו, כגון יערות, נהרות ואוקיינוסים, הינם סופיים ועלולים להפגע מפעילויות האדם. פיתוח בר קיימה מתייחס לצורך של פיתוח העונה על צורך בהווה, מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לענות על צורכיהם. פיתוח בר-קיימה מבוסס על פיתוח הכולל הגנה על הסביבה, הוגנות חברתית ופיתוח כלכלי.

New-Tech Military Magazine l 32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online