ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

לינאריזציה רחבתסרט – היעד הנכסףשל מגברי ההספק

Raddion Innovative RF design אופיר גילת, מנכ"ל חברת

, הייתה מאז RF קרב מהנדסי ה- ומתמיד הילה של כבוד ומסתורין

כפי ששמה מרמז התיקון מתבצע ברמה הדיגיטלית, לפני ייצור הסיגנל האנלוגי. מייצר עיוות הופכי בכניסה למגבר DPD ה- ), כך שיתקן ולמעשה יעוות pre distortion ( בחזרה את מוצא המגבר ליצירת סיגנל נקי. , 4/5 G עד לשנים האחרונות לפני הופעת ה- 10 MHz רוחבי הסרט המשודרים היו עד כ- . 100-1000 MHz . כעת הדרישה היא המשמעות היא שקצבי העיבוד הדיגיטלי . כמו 100 הנדרשים לעמוד בהם גדלים פי DPD כן, הארכיטקטורה המסורתית של מהרוחב של 5 דורשת רוחב סרט הגדול פי הסיגנל המשודר הן במסלול הדגימה והן במסלול הראשי. כלומר, המסלול האנלוגי יצטרכו לתמוך ברוחבי DAC , ADC כולל ה- ויותר. 5 GHz סרט של DPD נכון לימים אלו, שיפור ביצועי ה- ושיטות אופטימיזציה להקטנת רוחב הן בחזית ADC וה- DAC הסרט של ה- המחקר של יצרני התשתיות הסלולאריות כגון אריקסון ונוקיה. בשנים האחרונות ובכלל, החומרה הדיגיטלית אינה מתפתחת בקצב המתאים ) שצפה הכפלה Moore ' s law לחוק מור (

לינאריזציה הינה הכרחית על מנת לתקן non - linear את העיוותים הלא ליניאריים ( ) של מגברי ההספק וגם לשיפור distortion הנצילות שלהם. להמחשה, ניתן להסתכל על ספקטרום של , טופולוגיה Doherty מגבר הספק מסוג המשמשת לשיפור נצילות של מגבר הספק משמעותי מנקודת הרוויה שלו back - off ב- .) 1 (ראה איור הן שתי מטריקות EVM וה- ACPR ה- חשובות, אשר להן דרישות מחמירות . ניתן לראות שעיוותים 5 G בתקני ה- לא לינאריים יגרמו לשגיאות בפיענוח ). ה- EVM של הסימבולים המשודרים ( מייצג את מידת ההפרעה לערוץ ACPR השכן – העיוותים הללו גורמים לצמיחה ספקטרלית של הסיגנל המשודר וזולגים לאזור של הערוץ השכן. שיטות לינאריזציה מובילות: : DPD השיטה הנפוצה ביותר והדומיננטית DPD ( Digital pre - היא 4/5 G למשדרי .) distortion

ב

סביב תחום מגברי ההספק. תחום המגברים הוא תת דיסציפלינה חשובה, הקיימת בכל מערכת שידור כגון: תחנות בסיס סלולאריות, תקשורת לוויינית, תקשורת טקטית ועוד. ניתן לומר ששתי התכונות החשובות ביותר למגברים אלו הן נצילות אנרגטית ולינאריות. שתי תכונות אלו מהוות בסיס למחקר ופיתוח מתמיד, הנדחף ע"י התקדמות התקשורת הדיגיטלית אשר היא עצמה מונעת מהצורך ברוחבי סרט (קצבי מידע) הגדלים בצורה אקספוננציאלית. ועד היום ב- 2 G מהימים הלא רחוקים של 10,000 , אנחנו כבר רואים עלייה של פי 5 G בקצבי המידע של ערוצים סלולריים והזרוע עדיין נטויה. לא רק שרוחבי הסרט המשודרים גדלו, גם המודולציות (אפנון) המשודרות התפתחו כדי לשפר את הנצילות הספקטראלית. סערה מושלמת כדי להתמודד עם עולם שבו הספקטרום הינו משאב יקר ומוגבל.

New-Tech Magazine l 32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online