ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

You Engineer the Future. We’ ll Supply the Components... Today!

p תמיכה טכנית ע”י מומחים p

היום באותו ב “ מארה שילוח

ל ומיקרוג

p רכיבי של ביותר והגדול המגוון המבחר

RF

Armed with the world’s largest selection of in-stock, ready to ship RF components, and the brains to back them up, Pasternack Applications Engineers stand ready to troubleshoot your technical issues and think creatively to deliver solutions for all your RF project needs. Whether you’ve hit a design snag, you’re looking for a hard to f ind par t or simply need it by tomorrow, our Applications Engineers are at your service.

Call 0732248888 or Email RFsales@Tritech.co.il for Local Sales & Service

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online