ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

]12[ https :// breakingdefense . com /2020/07/ space - war - us - meet - with - russia - rolls - out - warfighting - doctrine / ]13[ https :// breakingdefense . com /2020/09/ the - eyes - of - argus / ]14[ Pawlyk , O , 14 Nov .2020, Experts Say US Space Force Likely to Survive in Biden Administration , Military Com . ] ד"ר יעקב גוון "מערכות תקשורת לוויינים 15[ 2.1990 צבאיים" קשר אלקטרוניקה ומחשבים pp )26-29( ,.) MSc ] נ. אינדפורקר, א. פרי, א. ברונפמן ( 16[ ד" יובילר ופרופ. י. גוון, "לוויינים למטרות New - Tech . Military Magazine , צבאיות", . August , 2017 )32-39( pp M . ] מאיר רביבו, אלמוג שירי, אירנה ברונפמן, 17[ . ד"ר אירית יובילר ופרופסור יעקב גוון Sc "לוויינים למטרות צבאיות: עבר, הווה ועתיד", , New - Tech Military Magazine Q 3 2020 pp )58-64( ), ד"ר MSc ] אלכסיי גסיוק, אירנה ברונפמן ( 18[ אירית יובילר ו פרופסור יעקב גוון, " לוויינים צבאיים למטרות מודיעין: עבר- הווה, חלק , פברואר 85 גיליון SEEEI א", חשמל ואנרגיה . pp )12-17( ,2021

& Marwell , J . C . )2005(. Star - crossed ] space - based weapons [. IEEE Spectrum , 42)3(, 40-49. ]3[ Boyd , A . H . )2017(. Satellite and Ground Communication Systems : Space and Electronic Warfare Threats to the United States Army . US Army School for Advanced Military Studies Fort Leavenworth United States . ]4[ Goodnight , G . T . )1986(. Ronald Reagan ' s re - formulation of the rhetoric of war : Analysis of the ” zero option ” ” evil empire ”, and ” star wars ” addresses . Quarterly Journal of Speech , 72)4(, pp )390-414(. ]5[ Weschler , M . )2007(. How lasers work . Undated . http :// science . howstuffwork . com / laser . htm / printable ]6[ New - Tech Microwave Magazine - Link ]7[ https :// www . space . gov . il / node /131805 ]8[ Aldrich , R . )2000(. Laser fundamentals . ]9[ https :// www . space . gov . il / news - space /131829 ]10[ Hertzberg , A . )1992(. Thermal management in space . ]11[ https :// www . space . gov . il / news - space /131941

גם מדינת ישראל יכולה לתרום לארה"ב ולבעלות בריתה האחרות, בפרויקט מלחמת הכוכבים. מדינת ישראל ידועה ביכולת הפיתוח שלה של "יש מאין", בין אם זה בנשק (מקלעי עוזי, תבור, לווייני חישה מרחוק, כיפת ברזל ועוד) ובין אם זה ביכולות הטכנולוגיות (חברות סטרטאפ, ופיתוחים ישראליים נוספים), לפיתוח טכנולוגיות חכמות גם בחלל. בנוסף ואולי הכי רצוי בעתיד, שלאחר שינוי לטובה של משטר מדינות הרשע, חתימה ובצוע הסכמים בעלי קיימא אמתיים וצודקים בין מעצמות העל, יוכל המאמץ העולמי המשותף בפיתוח החלל לעבור מהצד הצבאי לצד האזרחי. במיוחד לחקר יכולת האדם להתיישב בכוכבי לכת שונים, פיתוח אמצעים שונים ומגוונים לחיים בחלל, ולמשימות נוספות לרווחת האנושות. ביבליוגרפיה ]1[ Majumdar , A . K ., & Ricklin , J . C . ) Eds .(. )2010(. Free - space laser communications : principles and advances ) Vol . 2(. Springer Science & Business Media . ]2[ Deblois , B . M ., Garwin , R . L ., Kemp , S .,

www.mtisummit.co.il

4809121

11

shlomib@mtisummit.co.il • 03-9008902

• 03-9008900

61 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online