ניו-טק מגזין | מאי 2021 | המהדורה הדיגיטלית

omputers

Co Components

New Products Automotive

IoT

Computers Components Computers Electro Optic & Camera Packaging & Production Motion Automotive New Products

Automotive

IoT

Electro Optic & Camera Packaging & Productio

Motion

Motion Automotive Components Computers

Motion

on

Components

Communication

לבצע מרחוק איפוס של אספקת המתח , מאפשרת קיום PoE הקיימת במקור מסוג מחזור איפוס שמבוקר על ידי מקור אספקת דרך ממשק חיבור הרשת או דרך PoE ,)SNMP פרוטוקול פשוט לניהול רשתות ( במקום שיהיה צורך לנתק באופן ידני את המתח ולחבר אותו מחדש במקום הימצאו של הציוד. לחיבור PoE אפשר לחבר את מתאם למגוון של Microchip של USB–C עם פרישה של תקנים שונים. PoE מקורות IEEE®802.3/af/ המתאם תומך בתקני ישנים יותר. PoE החדשים וכן בתקני at/bt אפשרות השימוש במתאם גמיש חיונית מאחר שכבר מותקנים מימושים שונים .PoE רבים של חיבורי "ההתקן החדש הזה מתאים במיוחד USB–C לפרישה קלה של התקני ומאפשר לספק להם חיבורי אספקת מתח ונתונים לטווחים ארוכים", אמרה איריס שוקר, מנהלת היחידה העסקית לנושאי . המתאמים מיוצרים Microchip של PoE עם המעגלים המשולבים לאספקת מתח PoE ועם ערכת שבבי USB בחיבור , והם מתחברים באופן Microchip של )injector מושלם עם התקני הזרקה ( PoE ) לרשתות midspan והתקן הרחבה ( המתקדמים ביותר". וואט ליציאה 90 היכולת להמיר כניסה של וואט מאפשרת להתקנים שנדרשת 60 של להם טעינה גבוהה יותר להשתמש בחיבור לצורך טעינה, שימוש שלא היה PoE אפשרי עד כה. אפשר לחבר את המתאם עם התקני הזרקה/ התקני הרחבה ומתגים - שהם כדאיים מבחינת עלות PoE ל- - אשר תואמים לתקנים התעשייתיים , בחיבור יחיד או IEEE®802.3/af/at/bt ), ולספק מתח 24 בחיבורים מרובים (עד וואט לכל חיבור. אם 90 בהספק של עד נדרשת אספקה בהספק נמוך יותר כדי , אפשר להשתמש USB–C להפעיל התקן IEEE802.3af לפי התקנים PoE במקורות 30 (עד IEEE802.3at וואט) או 15.4 (עד וואט). מציעה גם פתרונות Microchip חברת חשובים במעגלים משולבים שמאפשרים , כולל USB–C למתאם PoE חיבור של מעגלים משולבים PD70xxx משפחת

לחיבור LAN7800 והמגשר PoE לחיבור . הפונקציונליות Ethrnet לרשת USB מתאפשרת בעזרת מסגרת התוכנה ,Microchip ) של PSF לאספקת מתח ( ) בקוד PD ) אספקת מתח ( stack מערום ( דגם PD מקור פתוח אשר פועל בבקר מלאה PD 3.0 ומספק יכולת UPD301C והתאמה אישית עבור בקרי אספקת מתח, .Microchip של USB בקרי מיקרו ורכזות מחירים וזמינות זמין כעת USB–C למתאם PoE חיבור דולר ליחידה. למידע 100.00 במחיר של נוסף, יש ליצור קשר עם נציגי המכירות של , מפיץ עולמי מורשה או בקר Microchip . לרכישת Microchip באתר האינטרנט של מוצרים המוזכרים כאן בקר באתר הרכישה שלנו או צור קשר עם מפיץ מורשה של .Microchip Caroline לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם Gearing, Microchip Technology 5849 921 118 +44 טל': caroline.gearing@microchip.com דוא"ל: Microchip Technology Israel Phone- 972-9-744-7705 Mobile- 972-54-775-5762 avidan.perry@microchip.com

יצאה לשוק עם Microchip חברת מתאם אספקת מתח ונתונים לחיבור ®USB Type–C דרך קו Ethernet IEEE®802.3bt הראשון בתקן מאפשר מרחק התקנה גדול יותר של תוך כדי תמיכה USB Type–C התקני במגוון ואט והספק 90 עד PoE תקני כניסה מסוג ואט 60 מוצא של עד כיום, לרבים מבין ההתקנים המשמשים את הצרכנים, הארגונים והתעשייה, יש אפשרות חיבור אספקת מתח יחידה, דרך . אמנם USB Type–C מסוג port חיבור מציעה אספקת ® USB C טכנולוגית מתח בהספק גבוה וקצב נתונים גבוה, אך הטכנולוגיה מגבילה את טווח ההתקנה למרחק מרבי של שלושה מטרים משקע החשמל. מאחר שאספקת מתח דרך רשת ) הופכת להיות נפוצה יותר Ethernet )PoE ומשמשת פתרון נוח יותר לאספקת מתח רגילים, היא הופכת Ethernet דרך כבלי להיות הפתרון המעשי ביותר לאספקת מתח ולהעברת נתונים למרחקים של עד מטרים. רוב המתאמים המוצעים 100 בשוק מספקים מתח בלבד, ובהספק מוגבל Microchip וואט. חברת 25 בלבד, של עד ) הכריזה Technology )Nasdaq: MCHP USB–C לחיבור PoE לאחרונה על מתאם עם יכולת אספקה הגבוהה ביותר, אשר מעביר אספקת מתח וגם נתונים תוך כדי וואט 60 כך שהוא מציע הספק מוצא של , שנתמך Ethernet דרך כבל USB בחיבור .PoE על ידי תשתית ,)PD–USB–DP60 המתאם (מספר חלק וואט 90 של עד PoE יכול לקבל הספק וואט 60 ולהמיר אותו להספק מוצא של שיכול להפעיל את USB–C דרך חיבור רוב המצלמות, מחשבים ניידים, מחשבי והתקנים אחרים המשתמשים Tablet עבור אספקת מתח USB–C בחיבור בכניסה. מתאם זה מפשט את ההתקנה בזכות הקטנת היתירות בתשתית אספקת מתח החילופין. בהיעדר התלות בשקע החשמל, לא קיימת עוד המגבלה של שלושה מטרים ואפשר להעביר את אספקת מטרים. מתאם זה משפר 100 המתח עד גם את יכולות ניהול ההספקים של התקנים . האפשרות USB–C הפועלים במתח

Ethernet משפחה חדשה של מתגי מספקת קבוצת תכונות רישות רגישה לזמן השלמה ביותר שקיימת בתעשייה Microchip של SparX-5i משפחת מאפשרת לקבל Ethernet הכוללת מתגי קישוריות מורחבת ואופטימיזציה של הרשת, תוך כדי הורדת עלויות, עבור רשתות אוטומציה תעשייתיות בעזרת התמיכה של רישות עם רגישות Ethernet ), מבטלת רשת TSN זמן ( את הצורך ברשתות נפרדות לטכנולוגיית ,)OT ) ולטכנולוגיית תפעול ( IT מידע ( ומספקת בכך גישה מקיפה יותר לסנכרון

New-Tech Magazine l 70

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online