ניו-טק מגזין | נובמבר 2023 | המהדורה הדיגיטלית

. הפסדי קיטוב 6 מיוחסים Polarization Loss הפסדי קיטוב להצבה היחסית של המקלט ושל המשדר בערוץ התקשורת, או להסחה היחסית של הקיטוב של הגל האלקטרומגנטי המתפשט במרחב. ראשית נתייחס למצב הפשוט יותר של אנטנות שידור המסובבות אחת ביחס בקיטוב לינארי וקליטה לשניה. הפסד הקיטוב במקרה זה (ביחידות הספק) יהיה קוסינוס בריבוע של זווית הסיבוב . ψ בין האנטנות אשר נסמן אותה ב- )9( Polarization Efficiency (2 linear antennas) = cos²(ψ) בקיטוב מעגלי יעילות הקיטוב היא: )10( Polarization Efficiency = 1 / [1+(√AR–1)²/(√AR+1)²] אם בערוץ שידור כלשהו אנטנה אחת היא לינארית והאנטנה השניה היא בקיטוב מעגלי, אזי אפשר לומר שקצה השדה החשמלי של אנטנה אחת מסתובב במהירות רבה ומוטל על קצה של שדה חשמלי שאינו משתנה בזמן. הממוצע של ולכן 0.5 שדה חשמלי המשתנה מהר הוא כידוע .3 dB ניתן לקבוע כי הפסד הקיטוב יהיה )11( Polarization Loss (linear vs. circular antennas) = 3 dB מסכמת את הפסד הקיטוב בין משדרים 1 טבלה ומקלטים בקיטובים לינאריים ומעגליים. נשים כך שהעדר dB לב שערכי ההפסד נתונים ביחידות . טבלה ∞ dB והפסד מוחלט הוא 0 dB הפסדים הוא זו מניחה שהקיטובים הם מושלמים אבל בחיי המעשה נדרש להעריך גם את הפסדי הקיטוב בין משדרים ומקלטים לא אידאליים ובכך נעסוק להלן. נתאר אפוא את המצב הכללי של אנטנת שידור עם קיטוב מעגלי לא מושלם המוגדרת על ידי היחס הצירי ואנטנת קליטה עם קיטוב מעגלי לא מושלם AR 1 . הזווית היחסית AR 2 המוגדרת על ידי היחס הצירי . [ 4 ] Θ של צירי האליפסה בשתי האנטנות היא כדלקמן: ρ1,ρ2 נגדיר משתני ביניים ] את הפסד הקיטוב בין שתי 5[ ומכאן נחלץ אנטנות בקיטובים מעגליים לא מושלמים: )13( רואים שהפסד הקיטוב תלוי בזווית היחסית בין שתי אליפסות הקיטוב. ההפסד המכסימלי וההפסד המינימלי הוא cos )2 Θ ( = 1 הוא כאשר . cos )2 Θ ( = -1 כאשר דוגמאות לחישוב הפסד מכסימלי והפסד מינימלי (שני הקיטובים ימניים או שמאליים) כדלקמן: 2 מובאות בטבלה )12(

הפסדי קיטוב בין אנטנות בקיטוב לינארי ומעגלי :1 טבלה

«

הפסדי קיטוב בין אנטנות :2 טבלה « בקיטובים מעגליים לא מושלמים )זהים( Min Loss 3 dB 0 dB 0.1 dB 0.05 dB 3 dB 3 dB 0.5 dB 0.1 dB 6 dB 0 dB 0.6 dB 0.4 dB 6 dB 3 dB 1.2 dB 0.2 dB 6 dB 6 dB 2.0 dB 0.1 dB אינו גורם 6 dB ואף 3 dB רואים שיחס צירי להפסד קרינה משמעותי מדי אם שני הקיטובים ימניים או שמאליים. בספרות אפשר למצוא מחשבונים גרפיים לאומדן מהיר של הפסדים .3-4 אלו, למשל המובאים באיורים דוגמאות לחישוב הפסד מכסימלי והפסד מינימלי (שני הקיטובים הפוכים – ימני כנגד כדלקמן: 3 שמאלי) מובאות בטבלה AR 1 AR 2 Max Loss

רואים שאם הקיטובים הפוכים הפסדי הקיטוב גבוהים מאד. בספרות אפשר למצוא מחשבונים גרפיים לאומדן מהיר של הפסדים .4-5 אלו, למשל כמו באיורים במקרה אחר, נוכל להציג את ההפסד של קיטוב אליפטי כנגד קיטוב מעגלי מושלם, .4 כמתואר בטבלה

Loss for all Θ

AR 1 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB

AR 2 0 dB 2 dB 3 dB 4 dB 5 dB 6 dB 8 dB

0 dB 0 dB

0.1 dB 0.2 dB 0.3 dB 0.5 dB 0.8 dB 1.1 dB 1.6 dB 2.3 dB

Max Loss

Min Loss 15 dB

AR 1

AR 2

3 dB 0 dB 15 dB

10 dB 14 dB 20 dB

3 dB 6 dB 6 dB 6 dB

3 dB 27 dB 10 dB 0 dB 10 dB 10 dB 3 dB 16 dB 7 dB 6 dB 20 dB 5 dB

הפסדי קיטוב בין אנטנות :4 טבלה

הפסדי קיטוב בין אנטנות :3 טבלה « בקיטובים מעגליים לא מושלמים )הפוכים(

« בקיטוב מעגלי נקי וקיטוב אליפטי

New-Tech Magazine l 54

Made with FlippingBook Online newsletter creator