New-Tech Magazine | April 2017

New-Tech Magazine | April 2017 | Special issue for New-Tech 2017 Exhibition

April 2017

New-Tech Magazine April 2017

December 2016 22 קידום תעשיית ההיי-טק זה קידום המדינה 24 לא נעשה רווח מלקוח לא מרוצה 26 נתונים הם הכוח החשוב ביותר בטכנולוגיה כיום; הם הנפט החדש 32 אמינות: להבין למה באמת מתכוון "זמן ממוצע בין תקלות" New-TechMagazineDecember2016 22 האםאנחנו באמת יודעיםמהקורהבקו הייצורשלנו? 40 מוסףמיוחד COMPONENTS 50 מוסףמיוחד GREENENERGY 68 מוסףמיוחד TEST& MEASUREMENT January 2016 New-TechMagazine January2016 COMPONENTS GREEN ENERGY TEST &MEASUREMENT MICROWAVE Save The Date March April 2017 New-TechMilitaryMagazineMarch-April2017 22 כולנו מסוגלים באמצעות הטכנולוגיה 26 על לוקהידמרטין, וישראל F-35 ה- 30 שיאעולמי בנצילות ספקטרליתשל הושג על ידי 5 דור Massive שמושב- MIMO 34 סביבהבטוחה 2017 2017 2 0 1 7 23-24 inside

February 2017

January February 2017

January February 2016

March 2015 50 ILS

New-TechMagazine February2017

New-TechMilitaryMagazine January-February2017

New-TechMilitaryMagazine February - January2016

New-TechMagazineMarch2015

22 עיצובלסביבה אוטומוטיבית 26

22 שרביטמנצחים 26 השפעתמקום התקנהשל אנטנת ברחפן על GPS עקומי הקרינה 32 הכסאהחם– המאבקבשוק כסאותהמפלט 34 פתרונותרדיו על ) RFoF גבי סיבים( לישומיםצבאיים

22 חובקתעולם 36 מפצלי הספקלהתקנה משטחיתמגיעים ג'יגההרץ 26.5- ל 40 מכווניםמזרחה 46 זיכרון גורלי: כך תתאימו זיכרון פלאש ליישומיםצבאיים

22 העירהמגיבה (הריספונסיבית) 42 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 60 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 66 מוסףמיוחד MEDICAL

inside

נצילותמעבדים, ביצועי יישומים, והפחדתמשתמשים 40 מוסףמיוחד SmartHome& SmartCity 50 מוסףמיוחד Connectors& Cables

inside

POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL MEDICAL

SmartHome & Smart City Connectors & Cables MachineVision IoT

Test & Measurement י לצב"דותהליכי בדיקה 08:30-16:00 ' ג , קריתשדההתעופה Avenue

Military & Aviation Exhibition 2016 Save TheDate 1.3.16 08:30-16:00 , קריתשדההתעופה Avenue יוםג', מרכז אירועים 1.3.2016

COMPONENTS מוסףמיוחד

סיביות. כמובן שלעתים נדירות יישום יצטרך להישאר במצב סרק לפרק-זמן כה ארוך, אבלהיכולתקיימתלמקרההצורך. 31( שימוש במתנד פנימי בהספק נמוך קה"ץ) כהזנה לשעון העצר (הארוך יותר) מאפשר להשיג את פתרון העלות הנמוכה ביותר. אבל במקרה זה ניתן להקטין את , לערך 50%- צריכת החשמל עוד יותר ב מיקרו-אמפר, באמצעות גביש 2.3- של כ ) SOSC קה"ץ המחובר למתנד המשני ( 32 בעלותגבוההרקמעטיותר. פסיקה גם במקורות להשתמש ניתן חיצוניים לצורך ההוצאה של המיקרו- בקר ממצב שינה, למשל מפסק או חיישן. מהמיקרו-בקרים/מיקרו-מעבדים בחלק יש מספר פסיקות עם רמות עדיפות, אבל לעתים קרובות תכונות אלו אינן קיימות ברוב המיקרו-בקרים בעלי מספר פינים קטן הנפוציםבשוק. זוכריםאתמודול תא הלוגיקה הניתן להגדרה שבו השתמשנו כדי להאריך את פרק-הזמן של שעון עצר בדוגמההקודמת? ניתן להשתמשבו לארק כדי ליצור מקורות שיבוש נוספים כאשר אחת: INT במיקרו-בקר יש רק מערכת גם מאפשר למתכננים להוסיף CLC ה- לוגיקהמותניתאו רציפהלשגרתההוצאה ממצב שינה, ולהפוך אותה לחכמה יותר מבלי להגדיל את צריכת הזרם. כאשר המערכת מצריכה מספר אותות כדי לייצג CPU מצבמסוים, לעתיםקרובותהוצאתה- ממצב שינהלצורך בדיקתהמצב בוצעהעל סמך שינוי באותאחד, ולאחר מכן התברר ששאר האותותטרםהתממשו. עכשיו ניתן להגדיר ולשלב בין הפונקציות הלוגיות ) state machines ( המצב" ו"מכונות , או אפילו במספר מודולי CLC הזמינות ב- , כדי ליצור תנאי הוצאה ממצב שינה CLC שמונעים הפעלות כוזבות תכופות וצריכת הספקמיותרת. פרק-הזמן הנחוץ לצורך הוצאת התקן ממצב שינה יכול להוות מרכיב משמעותי מזמן ה"הרצה" בפרופיל התקופתי של יישום. בעוד שעבור מתנד פנימי של סיביות הדבר מוגבל בדרך 8 מיקרו-בקר 3-5( כלל למספר מוגבל של מחזורי שעון ,)1 us עד 200 ns מחזורים השקולים ל- סיביות, שבהן נעשה 32 בארכיטקטורת שימוש בטכנולוגיות "שינה עמוקה" כדי להגביל את זרמי הדליפה, מדובר בסדר

גודל של עשרות מיקרו-שניות, שלעתים קרובות מבטל חלק מהיתרונות שמקנה מהירות הביצוע האופיינית הגבוהה יותר לאחרמכן, או אתכולם. על אף שהיינו שמחים לבצע הכול במצב שינה, משימות מסוימות חייבות להתבצע במצבפעיל, שבו ליבתהמיקרו-בקרצורכת אתכמותהחשמל הגדולהביותר בהשוואה ליתר המודולים. בדיוק כאן הדברים הואייצוג גרפי 2 מתחיליםלתעתע. תרשים מפושטשלצריכתהזרםשלהמערכתלאורך זמן. השטחמתחתלקו צריכתהזרםמייצג את הפריקה הכוללת לאורך זמן, שנמדדת ביחידות של קולון. אם השטח הכולל מתחת לטווח מצב השינה גדול בהרבה מבמצב פעיל, ערך זרםהשינהקריטי יותר כי רוב צריכת האנרגיה מתרחשת במצב הספק נמוך. ולהפך, אם השטח הכולל מתחת לטווח המצב הפעיל גדול בהרבה מבמצב שינה, ערך זרםהשינה ופרק-הזמן במצבשינהנעשיםלארלוונטיים. יישומים ללא תקשורת אלחוטית, למשל , הם מערכות Bluetooth ® LE או Wi - Fi ® שבהן אתגר ההקטנה של צריכת החשמל גדול במיוחד. המתכננים של מערכות אלו צריכיםלהתחשבבכמותהנתוניםהנשלחת או מתקבלת, מכיוון שיש לכך השפעה ישירה על צריכת הזרם הכללית. ניתן להשתמש במודולים אלחוטיים ב"מצב משואה" כדי להוציא אותם ממצב שינה אחרי פרקי-זמן מוגדרים ולחפש אותות - או להעביר אותםלמצב המתנה כאשר לא נעשהבהםשימוש. במערכות אלחוטיות מסוג זה מהירות העיבוד של המיקרו-בקר היא למעשה לא רלוונטית, משום שהיישום מאוגד . בכל I / O ברוב המוחלט של המקרים ב- אופן, פרק-הזמן הנחוץ לצורך הוצאת המיקרו-בקר ממצב שינה משפיע באופן משמעותי על פרופיל היישום, כי צריכת 10-20 החשמלבמעגלהרדיו (באופן טיפוסי מיליאמפר) גדלה, והופכת בסופו של דבר לגורםהמכתיבאתתקציבהיישום. חיישניםאנלוגייםמצריכיםשימושבמודול (המרה מאנלוגי לדיגיטלי) על-שבב ADC של המיקרו-בקר. בדרך כלל, הזמן הדרוש ארוך בהרבה מזמן ההמרה. ADC לדגימת ככל שמשך ההימצאות במצב פעיל גדל, כך גדלה צריכת הזרם. על כל פנים, בחלק

ADC מהמיקרו-בקרים קיימים מודולי שמאפשרים לבצע המרה במצב שינה ובאופן זה לחסוך חשמל, הודות לצמצום משךההימצאותבמצבפעיל. בחלק מהמיקרו-בקרים משולב מגוון רחב של מצבי הפעלהבהספקנמוך. מצביםאלו מעניקיםאפשרותלכבותאתמעבד הליבה או להקטין את מהירות הפעולה שלו, ובמקביל לשמור את שעון המערכת פעיל באופן סלקטיבי עבור רכיביםהיקפייםעל- שבב. טענה אחת שנשמעת הרבה היא "ככל יותר, גבוהים שהביצועים של הליבה המשימות מבוצעות מהר יותר והיא יכול לחזור למצב שינה מוקדם יותר". ייתכן אמנם שהטענה נכונה במקרים מסוימים, אבל ישבהכשל לוגי. עלינו לזכור שהליבה צורכתיותרחשמלמכלמודולאחרבמיקרו- בקר. בנוסף, כל המשימות שמצריכות הפעלה של הליבה חייבות להתבצע בסדר ), ללא תלות במהירות. בשל FIFO עוקב ( כך, לא ניתן לכבות את הליבה לפני סיום המשימההאחרונה. כאשרמיקרו-בקריכול לבצע חלק מהמשימות הדרושות במקביל בעזרת רכיבים היקפיים שמסוגלים לפעול ללא תלות בליבה, המהירות של הליבה נעשית לא רלוונטית אבל מושגת הקטנה משמעותית של צריכת החשמל הכללית. רכיבים היקפיים שאינם תלויים בליבה שומרים על פונקציונליות מלאה כאשר ליבתהמיקרו-בקרנמצאתבמצבשינה. התכנון של יישומים המופעלים באמצעות כתוצאה יותר, למורכב סוללה הפך מהפונקציונליות ההולכת וגדלה שלהם. מהנדסיםנדרשיםלנתח ולהבין לגמרי את פרופילצריכתהזרםשלכלאחדמהרכיבים במצבי פעולהוהספקשונים, כדי להשיג את נצילות השימוש בסוללה הגבוהה ביותר. ערכת הרכיבים ההיקפיים שאינם תלויים בליבה הקיימת בדור הבא של מיקרו- סיביות מאפשרת למהנדסים 8 בקרים להיותיצירתייםבתכנון, מבלי שהדבריבוא עלחשבון הביצועים. הוא סימן מסחר רשום של PIC הערה: Microchip Technology Incorporated

Q1 2017

July 2016

July August 2016

New-TechMagazine July2016

New-TechMilitaryMagazine July-August2016

34 מקודדיםסיבוביים חכמיםמהוויםצעד 4.0 לקראתתעשייה 40 מוסףמיוחד GreenEnergy 52 מוסףמיוחד Medical 62 מוסףמיוחד Connectors& Cables

22 איתן בשטח 30 )UPS( אל־פסק מוקשחליישומים צבאיים 40 מהומהבחלל 50 אתגרי מדידהבתקני חדישים wireless

inside

MICROWAVE Microwave

Green Energy Medical Connectors & Cables MICROWAVE

RF הכנס השנתי ל- מיקרוגל ותקשורת

23-24.5.17

Save TheDate 24.5.17

(Internet of Things) is a forum to present, and highlight the latest trends, products, applications, development, and iness opportunities in IoT.Themarket for IoT, smart sensors,wearables, cloud, and related technologies is expanding at enomenal rate.Theconferencebrings together industry leaders,developers,practitioners,and researchersactive in IoT. The Internet of Things T 9.16 , Avenue, Convention and Event Center, Airport City 08:30-14:30

בארה"ב ובמדינות אחרות. כל יתר סימני המסחר המוזכרים כאן הם קניינן של החברותהרלוונטיות.

15:00 - 09:30 | 24.5.2017 מרכז הירידים, ת"א

The conference is sponsored by:

June 2016

November December 2016

August 2016

New-TechMagazine June2016

38 מוסףמיוחד MotionControl 52 מוסףמיוחד PowerSolutions 64 מוסףמיוחד IoT 78 מוסףמיוחד ElectroOptics& Camera

48 מוסףמיוחד MotionControl 60 מוסףמיוחד Components 68 מוסףמיוחד Connectors& Cables 72 IoT מוסףמיוחד

New-TechMilitaryMagazineNovember-December2016

New-TechMagazine August2016

22 ״אדיר״ כאן ועכשיו 26 יצירתמטרותמכ"ם בזמן אמת 30 חבר רובוטי 34 לקראתהסמכת בטיחותאוויוניקה לארכיטקטורותשל מעבדיםמרובי- ליבות

34 מקודדיםסיבוביים חכמיםמהוויםצעד 4.0 לקראתתעשייה 40 מוסףמיוחד GreenEnergy 52 מוסףמיוחד Medical 72 מוסףמיוחד Connectors& Cables

Motion Control Components Connectors & Cables IoT

Motion Control Components ChipDesign Test & Measurement

Motion Control Power Solutions IoT ElectroOptics & Camera

Military & Aviation Exhibitio תהביטחוניותבחזיתהטכנולוגיה מרכז האירועים"אבניו" קרייתשדההתעופה 5.

SAVE THEDATE 7.3.17

Military & Aviation Exhibition 2017 Avenue Convention and Event Center, Airport City

08:30-15:00 | 7.3.2017

08:30-15:00 | 7.3.2017 www.new-techevents.com

March 2016

March 2014 50 ILS

February 2016

Q2 2013 50 ILS

New-TechMagazineMarch 2014

May June 2016

New-techMicroWaveMagazineQ22013

New-TechMagazineMarch2016

New-TechMagazine February2016

38 הזדמנויותואתגרים

24 ניו-טקמדווחת מתערוכתברצלונה MWC2016 46 מוסףמיוחד IoT 60 מוסףמיוחד CONNECTORS& CABLES 68 מוסףמיוחד SMARTHOME

חג אביב שמח

22 המימושהמוצלח של מכשירי רדיו דיגיטליים בעלי ביצועים גבוהים 28 אנטנות METAMATERIALS חדשות 40 טרמינלים קטנים עם יתרונותגדולים בכלי טייס שאינם מאוישים 48 GOOGLE ו- 3b בשיתוף חברתגילת פורצי דרך בתקשורת לוויינים

New-TechMilitaryMagazineMay - June2016

22 מרכז פיתוח חדשלחברת ווינדריבר בישראל 42 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL 58 מוסףמיוחד POWER SOLUTIONS 74 מוסףמיוחד MICRO PROCESSORS

The Israeli Electronic Buyers Guide

22 הואחוזר? 30

שלעדכוני תוכנה אלחוטייםבעולם הרכב 46 מוסףמיוחד MEDICAL 60 מוסףמיוחד POWERSOLUTIONS 72 מוסףמיוחד MOTIONCONTROL

Electronic Buyers Guide מנוע חיפושלאיתור ספקים יצרנים מוצרים

מערכי אנטנותעם רשתהזנהומערכי אנטנותחכמות 40 מחבריםוכבלים אופטייםלפריסה בתנאי שטחקשים 44 חישובמסלול מחדש

IoT CONNECTORS & CABLES SMARTHOME

MEDICAL POWER SOLUTIONS MOTION CONTROL

MOTION CONTROL POWER SOLUTIONS MICROPROCESSORS

www.new-techg uide.com

1,000+ WAYS TO DRIVE RF & MICROWAVE PERFORMANCE

ADI’s RF & MICROWAVE PORTFOLIO INCLUDES 1,000+ RF ICs—AND THE SYSTEM EXPERTISE YOU NEED TO OPTIMIZE PERFORMANCE. From wideband amplifiers and SOI switches to RF detectors and PLLs, our unrivaled DC through 100 GHz portfolio drives performance across the entire signal chain.

DISCOVER ADI’S TOOLS AND RESOURCES, AND EXPLORE THE INDUSTRY’S BROADEST RF IC PORTFOLIO analog.com/RFMW

#ADIahead

MMICSPLITTER / COMBINERS Ultra- Ultra-Wideband Revolutionary ABSORPTIVE / REFLECTIONL SS FILTERS

EP2C+ 1.8 to 12.5 GHz DC to 30 GHz!

Now!

Reflectionless

EP2W1+ 0.5 to 9.5 GHz

ZVA

EP2K1+ 2 to 26.5 GHz

Filter

ZVA

EP2K1+ 2 to 26.5 GHz

Conventional

ZVA

Standing waves out-of-band

A subsidiary of Mini-Circuits ® Qiryat Bialik, Israel 2751148 Applications Phone: 972-4-874-9100 Ext. 221/203 Fax: 972-4-875-7990 Applications Email: app@ravon.co.il 550Rev C.indd 1 Representative & Distributor: HaMaapilim Street 31, Ramat HaSharon 4724041, Israel Phone: 972-77-540-6075 ● Fax: 972-153-77-540-6051 Email: office@mcdi-ltd.com MCDI Connecting Mini-Circuits & Israel 12/18/14 4:20 PM 440 rev S 12/18/14 4:20 PM 0.1 0.7 0.8 Frequency (GHz) 18 21 Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 ( 18) 934-4500 sales@minicircuits.com 9/12/16 2:47 PM 1/23/17 :19 PM super ultra wideband AMPLIFIERS Ultra wide coverage and super flat gain make our ZVA family ideal for ECM, instrumentation, and test systems. With output power up to 0.5 Watts, they’re simply some of the most usable amplifiers you’ll find, for a wide range of applications and architectures! All of our ZVA models are unconditionally stable, ruggedly constructed, and able to withstand open or short circuits at full output. For more details, from data sheets to environmental ratings, pricing, and real-time availability, just go to minicircuits.com! up to +27 dBm output... 0 . 1 to 21GHz from super ultra wideband AMPLIFIERS Ultra wide coverage and s per flat gain make our ZVA family ideal for ECM, instrumentation, and test systems. With utput power up to 0.5 Watts, they’re simply some of the most usable amplifiers you’ll find, for a wide range of applications and architectures! All of our ZVA models are unconditionally stable, ruggedly constructed, and able to withstand open or short circuits at full output. For more details, from data sheets to environmental ratings, pricing, and real-time availability, just go to minicircuits.com! up to +27 dBm output... 0 . 1 to 21GHz Our new EP-series ultra-wideband MMIC splitter/c mbiners are perfect for wide- band systems like defense, instrumentation, and all cellular bands through LTE and WiFi. These models deliver consistent pe form nce a ros the whol range, so you can reduce compo ent counts on your bill of materials by using one part instead of many! They utilize GaAs IPD techn logy to a hieve industry-leading performance, high power handling cap bility and efficient heat dissipation in a tiny device size, giving you a new level of capability and the flexibility to use them almost anywhere on your PCB! They’re available off the shelf, so place your order on minicircuits.com today, and have them in hand as soon as tomorrow! Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com THE WIDEST BANDWIDTH IN THE INDUSTRY IN A SINGLE MODEL! $ 5 56 Models from ea.(qty.1000) 2to26.5GHz Single Unit Coverage as Wide as • Series coverage from 0.5 to 26.5 GHz • Power handling up to 2.5W • Insertion loss, 1.1 dB typ. • Isolation, 20 dB typ. • Low phase and amplitude unbalance • DC passing up to 1.2A EP2K-Series, x4x1mm EP2W-Series, 5x5x1mm Mini-Circuits ® Mini-Circuits is proud to bring the industry a revolutionary breakthrough in the longstanding problem of signal reflections when embedding filters in RF systems. Whereas conventional filters are fully reflective in the stopband, our new X-series reflectionless filters are matched to 50 Ω in the passband, stopband and transition band, eliminating intermods, ripples and other problems caused by reflections in the signal chain. They’re perfect for pairing with non-linear de ices such as mixers and multipliers, significantly reducing unwanted signals generated due to on-linearity and increasing system dynamic range by elimina ing matching attenua ors 2 . They’ll ch nge the way you think about using filters in your design! Jump on the bandwagon, and place your order online today for delivery as soon as tomorrow. Ne d a custom design? C ll us to talk t our engineers about a reflectionl ss filter for y ur syst m requir men . ✓ High pass, low pass and band pass models ✓ Patented design eliminates in-band spurs ✓ Absorbs stopband signal power rather than reflecting it ✓ Good impedance match in passband stopband an transition ✓ Intrinsically Cascadable 3 ✓ Passband fr mDC– to 3 GHz 4 StopSignal Reflections Dead in Their Tracks! $ 6 95 1 ea.(qty.1000) 1 Small quantity samples available, $9.95 ea. (qty. 20) 2 See application note AN-75-007 on our website 3 See application note AN-75-008 on our website 4 Defined to 3dB cutoff point Protected by U.S. Patent No. 8,392,495 and Chinese Patent No. ZL201080014266.l. Patent applications 14/724976 (U.S.) and PCT/USlS/33118 (PCT) pending. 3 x3mm Tiny2x2mm Bare Die Form vailable in Tiny QFN Packages and Die Form! from $ 845 $ 845 ea. ea. 440 rev S RoHS compliant * Heat sink must be provided to limit base plate temperature.To order with heat sink, remove “X” from model number and add $50 to price. Electrical Specifications (-55 to +85°C base plate temperature) Model Frequency Gain P1dB IP3 NF Price $ * (GHz) (dB) (dBm) (dBm) (dB) ( Qty.1-9) ZVA-183WX+ 0.1-18 28±2 27 35 3.0 1345.00 ZVA-183X+ 0.7-18 26±1 24 33 3.0 845.00 ZVA-213X+ 0.8-21 26±2 24 33 3.0 945.00 NEW * Heat sink must be provided to limit base plate temperature.To order with heat sink, remove “X” from model number and dd $50 to price. Electrical Specifications (-55 to +85°C base plate temperature) Model Frequency Gain P1dB IP3 NF Price $ * (GHz) (dB) (dBm) (dBm) (dB) ( Qty.1-9) ZVA-183WX+ 0.1-18 28±2 27 35 3.0 1 45.00 ZVA-183X+ 0.7- 8 26±1 24 33 3.0 845.00 ZVA-213X+ 0.8-21 26±2 24 33 3.0 945.00 NEW $ 845 ea. Electrical Specifications (-55 to +85°C base plate temperature) Model Frequency Gain P1dB IP3 NF Price $ * (GHz) (dB) (dBm) (dBm) (dB) ( Qty.1-9) ZVA-183WX+ 0.1-18 28±2 27 35 3.0 1345.00 ZVA-183X+ 0.7-18 26±1 24 33 3.0 845.00 ZVA-213X+ 0.8-21 26±2 24 33 3.0 945.00 NEW All models IN STOCK! All of our ZVA models ar unconditionally stable, ruggedly constructed, and able to withstan open r short circuits at full output. For more details, from ata sheets to environmental ratings, pricing, and real-time availability, just go to minicircuits.com! 0.1 0.7 0.8 Frequency (GHz) 18 21 183W+ 183+ 213+ I I I I I Wideband Performance Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com 0.7 0.8 Frequency (GHz) 18 21 Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com RoHS compliant * Heat sink must be provided to limit base plate temperature.To order with heat sink, remove “X” from model number and add $50 to price. All models IN STOCK! 183W+ 183+ Wideband Performance 549 Rev B 550 Rev C www.minicir uits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 1235- 0 ) 4-450 sales@minicircuits.com 440 RevS WidbandAmpad.indd 1 super ultra wideband AMPLIFIERS Ultra wide coverage and super flat gain make our ZVA family ideal for ECM, instrumentation, and test systems. With output power up to 0.5 Watts, they’re simply some of the most usable amplifiers you’ll find, for a wide range of applications and architectures! up to +27 dBm output... 0 . 1 o 21GHz RoHS compliant All models IN STOCK! 0.1 183W+ 183+ 213+ I I I I I Wideband Performance from 213+ I I I I I 549 RevB.indd 1

440 RevS WidbandAmpad.indd 1

440 rev S

549 Rev B 550 Rev C

Changing faster to reach further

www.avnet-israel.co.il Tel. 09-7780280

www.avnet.com

Keithley Electrochemistry Solutions High accuracy, sensitive instruments and systems to source and measure potential and current. Keithley’s sensitive equipment for sourcing and measuring potential and current and measuring capacitance is widely used in a variety of electrochemistry applications, including cyclic voltammetry, amperometry, potentiometry, battery testing, sensors, electrodeposition and electrical device characterization

Keithley Potentiostats High accuracy, lower cost alternatives for electrochemistry lab instrumentation Models 2450-EC, 2460-EC, and 2461-EC Potentiostats

Keithley High Resistance/Low Current Electrometers Series 6500, 6430

The most sensitive current and charge measurement instruments The 5½-digit Model 6514 and Model 6517B Electrometers o er 1fA sensitivity, >200TΩ input impedance on voltage measurements and charge measurements down to 10fC

Keithley Parameter Analyzers The most versatile analyzers for electrical characterization The 4200A-SCS is a modular, customizable and fully- integrated parameter analyzer that provides synchronized insight into current-voltage (I-V), capacitance-voltage (C-V) and ultra-fast pulsed I-V electrical characterization

4951358 פתח תקוה 4095 ת.ד | , פתח תקוה 1 רח' האופן 054-6657905 : , נייד 03-9271666 : פקס 03-9271888 .' טל www.danel.co.il e-mail:reine@danel.co.il

mouser.co.il

The widest selection of the newest products.

Over 4 million products from over 600 manufacturers.

Authorised distributor of semiconductors and electronic components for design engineers.

Mouser and Mouser Electronics are registered trademarks of Mouser Electronics, Inc. Other products, logos, and company names mentioned herein, may be trademarks of their respective owners.

GVA-84+

GVA-60+

GVA-62+

GVA-63+

GVA-84+

GVA-62+

GVA-63+

2 New Models!

GVA-91+ 1W Power

GVA-83+ GVA-82+

GVA-123+ Ultra-Wideband,

2 New Models!

GVA-91+ 1W Power

0.01-12 GHz

GVA-83+ GVA-82+

GVA-123+ Ultra-Wideband,

0.01-12 GHz

PLIFIERS

PLIFIERS

DC * to12 GHz up to 1W Output Power NOW DC * to12 Hz up to 1W Output Power NOW

94 ¢ ea.(qty.1000 )

from 94 ¢

ea.(qty.1000 )

from

US patent 6,943,629 various combinations of gain, P1dB, IP3, and noise figure to fit your application. Based on high-performance InGaP HBT technology, these amplifiers are unconditionally stable and designed for a single 5V supply in tiny SOT-89 packages. All models are in stock for immediate delivery! Visit minicircuits.com for detailed specs, performance data, export info, free X-parameters , and everything you need to choose your GVA today! US patent 6,943,629 various combinations of gain, P1dB, IP3, and noise figure to fit your application. Based on high-performance InGaP HBT technology, these amplifiers are unconditionally stable and designed for a single 5V supply in tiny SOT-89 packages. All models are in stock for immediate eliv ry! Visit minicircuits.com for detailed specs, performance data, export info, free X-parameters , and ev rything you need to choose your GVA today!

GVA amplifiers now offer more options and more capabilities to support your needs. The new GVA-123+ provides ultra- wideband performance with flat gain from 0.01 to 12 GHz, and new model GVA-91+ delivers output power up to 1W with power added efficiency up to 47%! These new MMIC amplifiers are perfect solutions for many applications from cellular to satellite and more! The GVA series now covers bands from DC to 12 GHz with GVA amplifiers now offer more options and more capabilities to support your needs. The new GVA-123+ provides ultra- wideband performance it flat gain from 0. 1 to 12 GHz, and new model GVA-91 r output power up to 1W with power ad ed efficiency up t ! These new M IC amplifiers a e p rfect solutions for ma plications from cellular to satellite and more! The GVA series now covers bands from DC to 12 GHz with

* Low frequency cut-off determined by coupling cap. For GVA-60+, GVA-62+, GVA-63+, and GVA-123+ low cut off at 10 MHz. For GVA-91+, low cut off at 869 MHz. NOTE: GVA-62+ may be used as a replacement for RFMD SBB-4089Z GVA-63+ may be used as a replacement for RFMD SBB-5089Z See model datasheets for details * Low frequency cut-off determined by coupling cap. For GVA-60+, GVA-62+, GVA-63+, and GVA-123+ low cut off at 10 MHz. For GVA-91+, low cut off at 869 MHz. NOTE: GVA-62+ may be used as a replacement for RFMD SBB-4089Z GVA-63+ may be used as a replacement for RFMD SBB-5089Z See model datasheets for details

FREE X-Parameters-Based Non-Linear Simulation Models for ADS http://www.modelithics.com/mvp/Mini-Circuits.asp FREE X-Parameters-Based Non-Linear Simulation Models for ADS

http://www.modelithics.com/mvp/Mini-Circuits.asp

Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com 458 rev P Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com

Representative & Distributor: HaMaapilim Street 31, Ramat HaSharon 4724041, Israel Phone: 972-77-540-6075 ● Fax: 972-153-77-540-6051 Email: office@mcdi-ltd.com MCDI Connecting Mini-Circuits & Israel 458 rev P 3/18/15 4:35 PM 3/18/15 4:35 PM

GVA Ad 458 rev P.indd 1

A subsidiary of Mini-Circuits ® Qiryat Bialik, Israel 2751148 Applications Phone: 972-4-874-9100 Ext. 221/203 Fax: 972-4-875-7990 Applications Email: app@ravon.co.il GVA Ad 458 rev P.indd 1

458 Rev P

בואו לבקר אותנו בתערוכת ניו טק 18 ביתן 23-24/05 - ב בגני התערוכה

My Arrow TM החיבור האינטרנטי שלך לארו יצרנים 400 מיליון רכיבים אלקטרונים ומעל 5 – גישה לכ

My Arrow TM צור עכשיו חשבון arrow . com באתר Check Availability ● Manage your order-book ● Full local terms and contract

Notifications

24/7 Information

BOM

Order Management

Purchase On-line

BOM Upload

My Arrow TM Your 24/7 Digital Assistant www.arrow.com

03-9203456 Arrow משרדי | 052-4602190 ליצירת קשר ופרטים נוספים: שי רוטבלט

CUSTOM

ZVA

ZVA

ZVA

A subsidiary of Mini-Circuits ® Qiryat Bialik, Israel 2751148 Applications Phone: 972-4-874-9100 Ext. 221/203 Fax: 972-4-875-7990 Applications Email: app@ravon.co.il www.minic rcu ts.com Representative & Distributor: HaMaapilim Street 31, Ramat HaSharon 4724041, Israel Phone: 972-77-540-6075 ● Fax: 972-153-77-540-6051 Email: office@mcdi-ltd.com MCDI Connecting Mini-Circuits & Israel 12/18/14 4:20 PM 440 rev S 12/18/14 4:20 PM 0.1 0.7 0.8 Frequency (GHz) 18 21 Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 ( 18) 934-4500 sales@minicircuits.com Mini-Circuits ® P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com super ultra wideband AMPLIFIERS Ultra wide coverage and super flat gain make our ZVA family ideal for ECM, instrumentation, and test systems. With output power up to 0.5 Watts, they’re simply some of the most usable amplifiers you’ll find, for a wide range of applications and architectures! All of our ZVA models are unconditionally stable, ruggedly constructed, and able to withstand open or short circuits at full output. For more details, from data sheets to environmental ratings, pricing, and real-time availability, just go to minicircuits.com! up to +27 dBm output... 0 . 1 to 21GHz from super ultra wideband AMPLIFIERS Ultra wide cover ge and s per flat gai make our ZVA family ideal for ECM, instrumentation, and test systems. With utput power up to 0.5 Watts, they’re simply some of the most usable amplifiers you’ll find, for a wide range of applications and architectures! All of our ZVA models are unconditionally stable, ruggedly constructed, and able to withstand open or short circuits at full output. For more details, from data sheets to environmental ratings, pricing, and real-time availability, just go to minicircuits.com! up to +27 dBm output... 0 . 1 to 21GHz Whether you need replacement parts or you have a new requirement for VCOs or synthesizers, Mini-Circuits is here to support you. Our engineers will work with you to find a solution from our extensive library of existing designs or develop a custom design to meet your needs, as easy as 1-2-3! Reach out to apps@minicircuits.com today, and see why so many customers trust Mini-Circuits as the industry’s solid source. Replacement Sol tions for End-of-Life Parts. CustomDesigns as Easy as 1-2-3 . VCO’s and Synthesizers You Define t. We’ll Design It. • VCOs from 3 to 7000 MHz • Synthesizers from 56 to 7800 MHz • Thousands of Models in Stock • Industry-leading design capability • Reliable supply through the life of your system! from $ 845 $ 845 ea. ea. 440 rev S RoHS compliant * Heat sink must be provided to limit base plate temperature.To order with heat sink, remove “X” from model number and add $50 to price. Electrical Specifications (-55 to +85°C base plate temperature) Model Frequency Gain P1dB IP3 NF Price $ * (GHz) (dB) (dBm) (dBm) (dB) ( Qty.1-9) ZVA-183WX+ 0.1-18 28±2 27 35 3.0 1345.00 ZVA-183X+ 0.7-18 26±1 24 33 3.0 845.00 ZVA-213X+ 0.8-21 26±2 24 33 3.0 945.00 NEW * Heat sink must be provided to limit base plate temperature.To order with heat sink, remove “X” from model number and dd $50 to price. Electrical Specifications (-55 to +85°C base plate temperature) Model Frequency Gain P1dB IP3 NF Price $ * (GHz) (dB) (dBm) (dBm) (dB) ( Qty.1-9) ZVA-183WX+ 0.1-18 28±2 27 35 3.0 1 45.00 ZVA-183X+ 0.7-18 26±1 24 33 3.0 845.00 ZVA-213X+ 0.8-21 26±2 24 33 3.0 945.00 NEW $ 845 ea. Electrical Specifications (-55 to +85°C base plate temperature) Model Frequency Gain P1dB IP3 NF Price $ * (GHz) (dB) (dBm) (dBm) (dB) ( Qty.1-9) ZVA-183WX+ 0.1-18 28±2 27 35 3.0 1345.00 ZVA-183X+ 0.7-18 26±1 24 33 3.0 845.00 ZVA-213X+ 0.8-21 26±2 24 33 3.0 945.00 NEW All models IN STOCK! All of our ZVA model ar unconditionally stable, ruggedly constructed, and able to withstan open r short circuits at full output. For more details, from data sheets to environmental ratings, pricing, and real-time availability, just go to minicircuits.com! 0.1 0.7 0.8 Frequency (GHz) 18 21 183W+ 183+ 213+ I I I I I Wideband Performance Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com 0.7 0.8 Frequency (GHz) 18 21 Mini-Circuits ® www.minicircuits.com P.O. Box 350166, Brooklyn, NY 11235-0003 (718) 934-4500 sales@minicircuits.com RoHS compliant * Heat sink must be provided to limit base plate temperature.To order with heat sink, remove “X” from model number and add $50 to price. All models IN STOCK! 183W+ 183+ Wideband Performance 440 RevS WidbandAmpad.indd 1 super ultra wideband AMPLIFIERS Ultra wide coverage and super flat gain make our ZVA family ideal for ECM, instrumentation, and test systems. With output power up to 0.5 Watts, they’re simply some of the most usable amplifiers you’ll find, for a wide range of applications and architectures! up to +27 dBm output... 0 . 1 o 21GHz RoHS compliant All models IN STOCK! 0.1 183W+ 183+ 213+ I I I I I Wideband Performance from 213+ I I I I I

440 RevS WidbandAmpad.indd 1

554 Rev A

554 rev A.indd 1

11/17/16 4:03 P

440 rev S

554 Rev A

Tritech Ltd. is a leading stocking representative and distributor of major manufacturers of electronic components to the local electronic industries. We offer preferred solutions for your applications - technical support, quality & reliability. leading technologies & preferred solutions

TXC, world leader in Frequency Control Devices (Crystal, Crystal Oscillator, VCXO, TCXO, OCXO) Focusing heavily in Computing, Mobile Devices, Wireless Connectivity, Internet of Things, Telecom and Automotive applications.

Tel: 09-7417277 • Fax: 09-7482616 sales@tritech.co.il • www.tritech.co.il

New-Tech Magazine

ניו טק מגזינים גרופ בע"מ מו"ל: 44104 , , כפר-סבא 528 . ת.ד , רעננה 10 זרחין משרדים: 09-7428299 : , פקס 09-7882288 :' טל תומר גור-אריה עורך ראשי: ליאת גור-אריה סמנכ"ל תפעול וכספים: אמיר בר-שלום כתב לתחום הצבאי: סיגל שחר כתבת ארה"ב: שירלי מייזליש כתבת ישראל: מריאנה אוסטרובסקי עיצוב גרפי: הדס וידמאייר עיצוב גרפי: mayaco@gmail.com מאיה כהן קונספט: אריק ויינשטיין ייעוץ טכני: מחלקת מכירות ופרסום: sales@new-techmagazine.com יעל כופר רוקבן מנהלת תיקי לקוחות: רינת ז'ולטי מרוז מנהלת תיקי לקוחות: עירית שילה מנהלת תיקי לקוחות: טטיאנה ימין מנהלת תיקי לקוחות: הדר שביב מחלקת טלמרקטינג: יעל כופר רוקבן אחראית תערוכות: info@new-techmagazine.com מחלקת מנויים: טטיאנה ימין עוזרת ניהול פרויקט ניו-טק אירופה: קוני עדן אדמיניסטרציה ומחלקת תערוכות: ליהיא לוי אדמיניסטרציה ומחלקת תערוכות: שירלי מייזליש הנהלת חשבונות: ליאת צרפתי ניהול מערכות מידע: יובל גור-אריה מערכות מידע: חגית חפץ תיאום מערכת: שירלי מייזליש תיאום מערכת: info@new-techmagazine.com משרדים ארה"ב: Editor: Tomer Gur-Arie COO & CFO: Liat Gur-Arie Military Journalist: Amir Bar-Shalom U.S Journalist: Sigal Shahar Israel Journalist: Shirley Mayzlish Graphic Design: Marianna Ostrovsky Graphic Design: Hadas vidmayer Concept Design: Maya Cohen mayaco@gmail.com Technical Consultiong: Arik Weinstein Sales and Advertising: sales@new-techmagazine.com Account Manager: Yael Koffer Rokban Account Manager: Rinat Zolty Meroz Account Manager: Irit Shilo Account Manager: Tatiana Yamin Exhibition Department: Yael Koffer Rokban Head of Data system: Liat Tsarfati Data system: Yuval Gur-Arie Project Assistant New-Tech Europe: Tatiana Yamin Administrator & Exhibition Department: Connie Eden Administrator & Exhibition Department: Lihi Levi Bookkeeping: Shirley Mayzlish Editorial coordinator: Chagit Hefetz Editorial coordinator: Shirley Mayzlish US Office: info@new-techmagazine.com Publisher : NEW-TECH MAGAZINE GROUP LTD

2017 אפריל דבר העורך

קוראים יקרים,

, התערוכה 2017 מונח לפניכם גיליון אפריל - גיליון חגיגי ומיוחד היוצא לקראת תערוכת ניו-טק הבינ"ל לענף ההיי-טק והאלקטרוניקה בישראל. את המגזין נפתח בראיון חגיגי עם מר' דורון קורץ, מנכ"ל איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה, על תעשיית ההיי-טק בישראל, החדשנות, השינויים, כוח האדם בתעשייה ועוד. ), סגן נשיא מאוזר העולמית. Mark Burr-Lonnon ראיון חגיגי נוסף ערכנו עם מר' מארק בר-לונון ( לדבריו, החברה עומדת על הכנסות של מעל מילארד דולר כאשר מעל חצי מזה מגיע מאירופה ואסיה. בראיון מתייחס מר' בר-לונון לייחודיות של השוק הישראלי ולמגמות השונות בעולם הרכיבים. , ראיונות נוספים, כתבות רבות, New-Tech MicroWave Magazine בגיליון החודש גם המגזין הרבעוני של חדשות ועדכונים, ככל שהותיר המקום. ובמגוון הכנסים המתקיימים 2017 נשמח לראותכם בין המבקרים הרבים בתערוכת ניו-טק במסגרת התערוכה.

בברכת קריאה נעימה, תומר גור – אריה, עורך ראשי

About the magazine ”New-Tech Magazines Group” is a leading publisher of magazines for Israel's Hi-Tech and Electronic industries. Covering all the latest news, technologies and products from around the world and the Israeli market, New-Tech Magazines reach over tens of thousands of readers. From the smallest startup to the biggest manufacturers, we reach R & D, purchasing, and engineering departments all over Israel.

We are happy to have you as one of our readers. © All rights reserved to New-Tech magazines group LTD.

P.O. Box: 528 Kfar-Saba, 44104 Israel Office: Zarhin 10, Ra'anana Tel: 09-7882288, Fax: 09-7428299 www.new-techonline.com

New-Tech Magazine l 12

News

תוכן עניינים

14 22 24 26 30

138 COMPONENTS 153 TEST 157 COMMUNICATION

LATEST NEWS

קידום תעשיית ההיי-טק זה קידום המדינה לא נעשה רווח מלקוח לא מרוצה

נתונים הם הכוח החשוב ביותר בטכנולוגיה כיום; הם הנפט החדש הכנס השנתי לפיתוח וייצור יכולות צבאיות, תעופתיות והגנה מפני טילים אמינות: להבין למה באמת מתכוון "זמן ממוצע בין תקלות" 32 4200- של תאים סולריים/פוטו-וולטאיים באמצעות מערכת דגם C-V- ו I-V ביצוע מדידות 36 לאיפיון מוליכים למחצה CSC - זורמים עם הקדמה מביאים את הדור הבא של עולם המים לבית החכם SmarTap 46 BGA ) ברכיבי Reballing( " טכנולוגית לייזר מהפכנית ל"חידוש כדוריות 52 טכנולוגיית הבית החכם בעולם המחשוב התעשייתי 56 מקורות לייזר תת-אדום בינוני ברי-כוונון בעלי רוחב פס צר עבור מערכות קומפקטיות לניתוח 58 )parts per billion (חלקיקים למיליארד ppb ) עם רגישות trace gas( גזים לא נפוצים ראיון מיוחד עם סטפן וואטיה מנהל פרויקטים בינלאומיים ומנהל מחלקת ההנדסה באקסון 64 LTE NB-IoT or Cat M1 - קישור סלולרי פס צר 66 מהפיכת ההדפסה בתלת מימד מתחילה אצלכם בפה 70 Industry 4.0- כבסיס ל IO LINK - חיישנים חכמים 74 IoT - בעידן האינטרנט של הדברים SSD אבטחה ואמינות בתכנון של 76 אבטחה פיסית - עדיין יש דבר כזה... 78 בדיקת רחפנים: הכל אודות קשר הרדיו 82 זכרונות עבור שוק הרכב ושוק הניידים - דומים או שונים? 88 הקול זה הכל 90 כיצד מציאות רבודה ומציאות מדומה יכולות לשפר את ניהול כח האדם הנייד שלך? 96 ממסרי פחת בעולם דיגיטלי 98 מודרניים SaaS טרנספורמציה דיגיטלית היא יותר מאשר יישומי 100 שיטת אבחון חדשה מחיה מחדש את בדיקת האק"ג במאמץ 102 NEW TECH MICROWAVE 107 שחרור צווארי בקבוק ברשתות מיקרוגל על ידי שימוש חוזר בתדרים - 110 Advanced Frequency Reuse מטריצות מיתוג מסדר גבוה מקילות על ביצוע הבדיקות בתשתיות רשת 116 רחבי-פס RF סקירה של אפשרויות הארכיטקטורה של מקלטי 122 , התקשורת והרפואה IoT- תכנון אנטנות משולבות בהתקנים שונים בתחום ה 128 LIFE STYLE 134 OUT OF THE BOX 136 חדשות 138 אינדקס 180

160 PACKAGING 162 COMPUTERS 164 MOTION

175 ELECTRO OPTICS 177 POWER SUPPLY

13 l New-Tech Magazine

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

חילופי מנכ”לים בחברת אבנט ישראל

ואותה אני בוחר להמשיך במסע אשר יצאנו שנים, מסע של הצלחות 16- אליו יחד לפני כ ואתגרים." המינוי ייכנס לתוקף החל מה- .1.7.17 דני קורן על המינוי: "המסר החוזר שלי היה תמיד: כל יום שאתה קם בבוקר, תחשוב מה אתה יכול לעשות יותר טוב ואם תתמיד - השמיים הם הגבול, הסתבר שטל אהב את המסר. טל למד להיות איש המכירות הטוב ביותר, ויש על כך הסכמה רחבה בתעשייה שלנו וזו גם הסיבה שכבר לפני שנתיים הכרזתי עליו שבבוא היום הוא זה שיחליף אותי כמנכ"ל אבנט ישראל." באירוע אשר נערך בבית אנדרומדה, השתתפו בכירים מחברת אבנט העולמית, אבנט ישראל, שותפים וחברים קרובים. מקטינה משמעותית את חסם הכניסה לשוק, ומתאפיינת בממשק משתמש קל לשימוש לביצוע משימות נפוצות. בנוסף, הודות לגודלם הקומפקטי של המוצרים , אין יותר צורך לשנע TTR 500 בסדרת נתב משותף ממקום למקום. עם ארכיטקטורה חדשנית ותכנון TTR 500 ), סדרת disaggregated מפוצל ( VNA משיגה רמת ביצועים זהה לזו של ,) benchtop בארכיטקטורה שולחנית ( 40 אבל בעלות נמוכה יותר בשיעור של אחוזים ובשביעית מהגודל והמשקל של יחידות עם ביצועים מקבילים", אמר ג'ים מקגיליווארי, מנהל כללי של . Tektronix ב- RF פתרונות רכיבים ו- "הארכיטקטורה החדשה הזו גם מקטינה במידה רבה את מספר הרכיבים במכשיר,

חברת אבנט ישראל ערכה השבוע אירוע חגיגי של חילופי מנכ"לים. לאחר שנים רבות ומיום היווסדה שימש מר דני קורן כמנכ"ל החברה של אבנט ישראל והוביל אותה להישגים רבים לאורך השנים ומיצב אותה כאחת מחברות הפצת הרכיבים הגדולה בישראל כחלק מאבנט העולמית. את קורן יחליף בתפקידו מר טל סגמן, אשר כיהן עד כה בתפקיד המשנה למנכ"ל בחברה. סגמן הצטרף לצוות המכירות ומשם צמח 2000 של אבנט ישראל בשנת בתפקידים שונים בחברה אשר במהלכן נודע בזכות אהבתו ומסירותו ללקוחות. כחלק מתפקידיו השונים היה אחראי על מיצוב החברה, על תודעת שירות גבוהה והקשר החזק מול הלקוחות. סגמן: "דני אומר , הציגה את נתח הרשת Tektronix , Inc . , TTR 500 מסדרת USB הווקטורי בחיבור שמתווסף למגוון הגדל והולך של USB של מכשירים מבוססי Tektronix . בדומה לנתח התדרים RF לבדיקת , שזכה Tektronix של USB מבוסס ה- החדשה TTR 500 להצלחה רבה, סדרת מספקת שילוב מנצח של מחיר נמוך וביצועים גבוהים - עלות נמוכה יותר אחוזים מאשר חלופות 40 בשיעור של 122 dB קיימות, עם טווח דינמי של . הסדרה גם 6 GHz וטווח תדרים של כוללת תכונות מתקדמות, כגון תוכנת bias וה- VectorVu - PC הניתוח החדשה המובנה היחידי לבדיקת מכשירים tee פעילים בקטגוריה הזו. עם השווקים שמתמודדים עם צורך במחיר משתלם נמנים VNA קריטי ב- , האינטרנט Internet of Things ( IoT תכנון

מימין לשמאל: דני קורן וטל סגמן

שמנהל טוב צריך להקיף את עצמו באנשים טובים ובצוות מוצלח שיובילו להצלחה זו המהות It ’ s All About People משותפת: , כפי שדני הציג אותה, האמין AVNET של וכך בנה את יסודותיה, התווה את מסלולה

USB VNA נכנסת לשוק של נתחי רשת וקטוריים עם Tektronix TTR500 מסדרת

, IoT של הדברים) ותחום החינוך. ב- נתחי רשת וקטוריים נדרשים לתיאום ומשדרי RFID , WLAN , Bluetooth משדרי רדיו אחרים לאנטנות. במקרים רבים, המתכננים צריכים לשכור או לשאול נתבי רשת וקטוריים, צורך שמאריך את משך הזמן של הפרויקטים ומגדיל את ההוצאות שלהם. בתחום החינוך, המשמעות של העלות הגבוהה של נתבי רשת וקטוריים היא שהסטודנטים זוכים להשתמש בכלי החשוב הזה TTR 500 מעט מאוד, אם בכלל. סדרת

ובכך מקטינה את המורכבות ומספקת אמינות רבה יותר

New-Tech Magazine l 14

WHEN THE DESIGN MATTERS PEI-Genesis DELIVERS Application-Focused Connector and Cable Solutions for Harsh Environments Challenge us to solve your most complex interconnect problems

Coming Soon to Israel! 32 Habarzel St. Entrance A, Tel Aviv 6971046 - ISRAEL simcha.frimer@peigenesis.com Phone: 972-52-2806066 www.peigenesis.com

APEI-GenesisCompany

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם bias היא ה- TTR 500- תכונה חשובה של ה המובנה נגיש bias tee המובנה. ה- tee משתי הכניסות ומאפשר לבדוק בקלות של מכשירים פעילים, DC bias את ה- כגון מגברים. המשתמשים לא יצטרכו חיצוני או bias tee יותר להתמודד עם bias tee לשלם פרמיה עבור מכשיר עם המובנה של bias tee פנימי אופציונלי. ה- ± עד 0- מאפשר להשתמש ב TTR 500- ה בשתי הכניסות, 200 mA עד 0- , וב 24 V עבור מכשירים פעילים. תוכננה לפעול עם כל TTR 500 סדרת מחשב שולחני או נייד עם מערכת VectorVu - PC , ותוכנת Windows ההפעלה מספקת ממשק מוכר לשליטה במכשיר ולכיול שלו. היא מציעה שמישות מלאה של הצבעה ולחיצה, ואת הקלות של

לשמירה ולשיתוף של PC רשת מבוססת קבצים. למערכות בדיקה אוטומטיות VectorVu - PC בתכנון או בייצור, תוכנת , SCPI מציעה תמיכה תכנותית בפקודות כולל תאימות לפקודות של נתחי רשת ווקטוריים מדורות קודמים, כך שאפשר לשלב אותה בקלות במערכות בדיקה קיימות. בנוסף, התוכנה מציעה מצב לא מקוון לניתוח נתונים, עם תבנית קובץ פלט שתואמת לכלי סימולציה נפוצים . EDA של זמינה עם ערכת אביזרים TTR 500 סדרת מתקדמת, כולל תיק נשיאהקשיח, ערכות להתקנה על מדפים, כבלים קשיחים ללא עיוות מופע, מנחתים, מתאמים וערכות כיול.

בהשוואה ליחידות מסורתיות של שבר RSA 306- שולחני. ה VNA את השוק של נתחי התדרים, ואני בטוח תהיה השפעה זהה על TTR 500 שלסדרת ." VNA שוק ה- המאפשר VNA מציעה TTR 500 סדרת ) של full 2- port , 2- path מדידה מלאה ( , ליישומים כגון מדידת S פרמטרי רכיבים אקטיביים/פסיביים, אנטנות , RF ורשתות תיאום, מודולים של כבלים לבדיקה, מתאמים ועוד. הסדרה מתאפיינת במפרט טכני מרשים, כולל ,6 GHz עד 100 kHz טווח תדרים של , רעש עקיבה 122 dB טווח דינמי של ,0.008 dB ) בעוצמה קטנה מ- trace noise ( כל זאת +7 dBm - עד 50 ומתח יציאה של ק"ג. 2.3- באריזה קטנה ששוקלת פחות מ

FUTURE אלון בלעש מונה לתפקיד סגן נשיא המכירות EMEA לאיזור

אלון בלעש מונה לתפקיד סגן נשיא .EMEA לאיזור FUTURE המכירות אלון החל את דרכו בחברה כאיש מכירות ובמהרה הפך למנהל המכירות של הצוות היה אחד ממייסדי 1997 החיצוני. בשנת של הסניף התל-אביבי של החברה ובשנת קודם למנהל הסניף, והשיג גידול 2003 משמעותי באגף המכירות. אלון הצליח בשוק Future Electronics להבליט את

הישראלי, והביא את החברה להשגים וזכיות בפרסים כתוצאה מכך. אלון מונה למנהל מכירות 2008 בשנת הוא קיבל אחריות 2010 אזורי ובשנת 2015-2016 גם על מזרח אירופה, ובשנת על טורקיה והאזור הצפוני והבלטי. FUTURE בשוק הרוסי, עליו אלון אחראי הראתה חדירת מוצרים חדשים תחת ניהולו.

EMEA אלון בלעש סגן נשיא מכירות FUTURE

פיתרונות מתקדמים בייצור ועיצוב במגוון רחב של מוצרים בתחום הביטחוני, אופטיקה, רפואי ,כיסויי מכונות, ייצור מיכלים, הרכבות אלקטרואופטיות.

מובילים את תחום עיבוד הפלסטיקה בישראל

www.scopustech.co.il | 04-6395063 : קיבוץ מעין צבי, טל

• חדר נקי LCD עיבוד אופטי • הדבקות • עיבוד שבבי מדויק • כיפופים • השבחות מסכי

New-Tech Magazine l 16

The Israel Trade Fairs Center in Tel–Aviv 23-24.5.2017 2 0 1 7

2017

Save The Date 23.5.2017

IoT (Internet of Things) is a forum to present, and highlight the latest trends, products, applications, development, and business opportunities in IoT. The market for IoT, smart sensors, wearables, cloud, and related technologies is expanding at a phenomenal rate. The conference brings together industry leaders, developers, practitioners, and researchers active in IoT. The Annual Conference For The Internet of Things IoT The Israeli trade fairs center, 23.5.17 | 09:30 - 15:00 The Internet of Things

Among lectures: Mr. Amir Sherman, Director of Engineering solution & Embedded Technology, Arrow Dr. Shimon Mizrahi, Lev Academic center JCT, Electronics Department Mr. Precyan Lee, Flash storage Product Manager, Advantech

Arrow Electronics, 96Boards Organization & Linaro Linux foundation to support and drive the IoT Market

IOT for the ultimate supply chain management.

Storage reliability and data security for IoT applications

Mr. Eldad Palachi, IBM Applying Systems Engineering to IoT using a Continuous Engineering approach Mr. Andreas Haegele, Gemalto’s SVP IoT Products Connect – Secure – Monetize: three key ingredients for a successful IoT application Mr. Ari Rosenbaum, Matrix Industrial IOT VS IOT And how Data distribution services (DDS) concepts can help to Build the Connectivity Architecture. Mr. Joel Marks, Atlasense Biomed Successful Deployment of Mobile Remote Patient Monitoring Solutions Mr. Tim Jensen-Director of Software Solutions, Avnet embedded, MICROSOFT Microsoft Azure IoT solutions Mr. Raanan Segal, On Semi Low Power Wide Area Network- Sigfox Vs LoRA, what are the differences?

For submitting a callout for lectures: Yael Koffer–Rokban: +972–52–7953999 yael@new–techmagazine.com The conference is aimed at executives, development, engineering and purchasing people, operation and manufacturing managers and project managers at plants and in various companies in the hi-tech & Electronic industry, Academic, military personnel, special services personnel and others.

sponsored by:

®

For additional information and registration contact: Shirley Mayzlish: +972-52-7538989 , shirley@new-techmagazine.com For registration, please send your details via mail to: info@ new-techmagazine.com Participation in the exhibition and conference free of charge, *Requires early registration and confirmation of the organizing company.

Participation in the conference is free but advance registration is required

www.new-techevents.com

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

ותמשיך כך EMEA גידול מהיר באיזור תוך אמונה שאלון יוביל את הדרך בצורה הנכונה ביותר יחד עם מודל השירות עבור כל לקוחותיה FUTURE המלווה את בפרט. EMEA בעולם בכלל וב-

היכולות שאלון הפגין במהלך Future השנים בו הוא עובד ב- 20 היו מעל למצופה, הוא הפגין יוזמה רבה במכירות והראה דבקות רבה במטרותיו. תכונות אלו ימשיכו לשחק תפקיד מפתח

במשרה החדשה שלו, בה הוא ידאג Win למימוש האסטרטגיה של החברה: " " ויהווה כוח מוביל של the Customer . EMEA פעילות המכירות בכל אזור משמשת כמפיצה בעלת Future חברת

הטכנולוגיה שסייעה לצוותים הזוכים בתחרות של אילון מאסק

ק"ג, חיכוך מזערי של אוויר 149 של ומערכת בלמים בטוחה. האוניברסיטה הטכנית של מינכן, אשר עשתה שימוש , הגיעה למקום CATIA באפליקציות השני, וקיבלה את הפרס על התא המהיר ביותר. המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, אשר עשה שימוש באפליקציות , הגיע למקום השלישי SOLIDWORKS הכולל וזכה בפרס הבטיחות והאמינות. , אשר מתבסס על Hyperloop הרעיון של תא שנע בתוך צינור במהירות גבוהה, נחקר כחלופה בטוחה, מהירה, סביבתית וזולה יותר ביחס לאמצעי תחבורה Hyperloop Pod קיימים. תחרות ה- SpaceX נוצרה על ידי אילון מאסק ו- כדי להאיץ את הפיתוח של אבות טיפוס , וכדי לעודד Hyperloop אפשריים ל- חדשנות של סטודנטים באמצעות אתגר לתכנון ובניית התא הטוב ביותר . Hyperloop ל-

צוותי 3 דאסו סיסטמס, הכריזה כי Hyperloop אקדמיה שהשתתפו בתחרות , השתמשו בפלטפורמת SpaceX של Pod של דאסו סיסטמס 3 DEXPERIENCE כדי לתכנן ולפתח את התאים שמהווים את העתיד לנסיעה במהירות גבוהה. הצוותים המתחרים הם מהאוניברסיטה , האוניברסיטה Delft הטכנית של הטכנית של מינכן, והמכון לטכנולוגיה של מסצ'וסטס. הצוותים עשו שימוש באותן אפליקציות וירטואליות שמעילים בתעשייה המסחרית, כדי לדמיין, לחקור וליצוראת חוויות הדור הבא לתנועה באוויר, בחלל, ביבשה ובים. החל מהמטוס הסולארי הראשון שהקיף את העולם ללא דלק ועד לפיתוח רכבים חשמליים ואוטונומיים לחלוטין וספינות מתקדמות. הטכנולוגיה של דאסו סיסטמס אפשרה לעשרות סטודנטים בכל צוות לשתף

פעולה בתהליך התכנון, לנהל מורכבות הנדסית, ולבצע סימולציה של ביצועים בעולם האמתי עבור התאים שלהם, וכדי 24- לבנות מאפיינים שבידלו אותם מ המתחרים האחרים. זכתה Delft האוניברסיטה הטכנית של במקום הראשון הכולל ובפרס מיוחד עבור תכנון ובנייה. הקבוצה תכננה 3 DEXPERIENCE באמצעות פלטפורמת בענן, תא המסוגל להגיע למהירות של קילומטר בשעה, מאסה 1,200- יותר מ

מפוחים קומפקטיים לזיווד אלקטר ני מבית היצרן הגרמני גדול בעו ם

– לכל אפליקציה אפשרית AC \ DC • מגוון מפוחים קומפקטיים • ניתנים להתאמה לפיקוד האלקטרוני של המכשיר

• קומפקטיים, שקטים, חכמים ויעילים • תפוקת אוויר מירבית במימדים זעירים DC- Brushless • מגוון מנועי סרוו

www.polak.co.il 03-9191038 , , קריית אריה פ"ת 10 החרוצים

פתרונות הנדסיים בטכנולוגיות מתקדמות

New-Tech Magazine l 18

מפסקי חשמל / אוויר לשימושים רפואיים ותעשייתיים

Heavy Duty Footswitches

Footswitches

Multi-Pedal Footswitches

USB Footswitch

לחיבור מפסק רגל בודד/ כפול למחשב לכל פונקציה שבמקלדת או עכבר

IPX2/7/8

Bluetooth ® Footswitch

Footswitch Guard

Electric Bellows

Leptron Switches

קומפקטי לשימוש ביד/רגל. IEC & UL60601-1 IPX2/7/8 אטימות LOW COST

PVC- מפסקי חשמל מ IPX7 . בכל הצבעים

כיסוי מגן למפסקי רגל למניעת הפעלה מקרית

מאושר ליישומים רפואיים, מטר 10 טווח מעל

Airswitch

Bellows

Push Button Bellows

Infra Red Switch

UL/ Momentary

מפסקי אוויר לשימוש במקומות רטובים שבהם רצוי להשתמש במפסק אוויר ללא חשמל כמו בג'קוזי או במקומות נפיצים

CSA

100

Alternate

500

מגוון רחב של צבעים, כבלים וקונקטורים רוב הפריטים במלאי לאספקה מידית www.amironic.co.il | office@amironic.co.il דוא"ל: | 03-9047744 :' טל | אמירוניק בע"מ

Latest News חדשות מהארץ והע ו לם

"איזה הישג של הצוותים המנצחים ! Hyperloop Pod בתחרות ה- שהסטודנטים בהם מייצגים את עתיד ההנדסה, שצפוי להביא עמו רעיונות שישנו באופן מהותי את הדרך בה אנו חיים", אמר פיליפ פוסטייר, סגן נשיא, פעילות גלובלית

ארגונים 40,000- מיליון סטודנטים ב 5- יותר מ אקדמיים משתמשים כיום באפליקציות וירטואליות של דאסו סיסטמס, כדי להכין אותם לקריירה במדעים, הנדסה, טכנולוגיה ומתמטיקה, שהם חלק מרכזי מיצירת חדשנות בת קיימא.

וקהילות, דאסו סיסטמס. "דמיינו את החוויה של נסיעה נוחה בין ערים גדולות בזמני שיא, הודות לאנרגיה מתחדשת. דאסו סיסטמס גאה בכך שהטכנולוגיות שלה שיחקו תפקיד ביצירת התאים הזוכים בתחרות".

מגייסת את ווטסון לטובת מנהלי השיווק IBM

מציגה יכולות קוגניטיביות חדשות IBM במסגרת חבילת ווטסון לתחום השיווק, , המוצעת IBM Watson Marketing Insights IBM כשירות ענן. ווטסון, מחשב העל של המבוסס בינה מלאכותית, ינתח באופן רצוף את התנהלות הלקוחות ולומד כיצד עשויה אותה התנהלות להשפיע על הצלחת העסק. התובנות המוצעות על ידי ווטסון מאפשרות לצוותי השיווק לפעול ולהשיק קמפיינים ממוקדים, שמטרתם להעלות את רמת הנאמנות למותג. חבילת כלי השיווק מבוססי ווטסון כוללת תובנות אודות קהל היעד, באמצעות כלי קוגניטיבי החושף תחזיות מרכזיות על בסיס נתונים הנוגעים ללקוחות, כפי שנצברו באינטראקציה אותה מנהלים הלקוחות בערוצים שונים, לרבות דוא”ל, דיגיטל, מדיה חברתית ובחנות עצמה, וכן משתנים הנוגעים ללקוחות עצמם. המידע מתעדכן באופן שוטף וחושף פרופילים חדשים של קהלי יעד ומגזרי לקוחות, ככל שהנתונים הנוגעים להתנהלותם משתנים. כתוצאה מהעדכון המתמיד הזה, מקבלים

המידע מאפשר למשווקים למקד קמפיינים שיווקיים המתוכננים במיוחד לכל קבוצת לקוחות, תוך הצעה רלוונטית שתאפשר לשמר את נאמנות הלקוחות האלה. השימוש בווטסון מאפשר לצוותי השיווק להימנע מהצורך בפילוח סטטי של השוק, שאינו מתחשב במשתנים כמו לקחי התקשרות קודמת של אותם לקוחות עם מותג מסויים. התוכנה חוסכת את הצורך להמתין לעבודתם של מדעני נתונים המנתחים את המידע ומטפלים בהצגתו למנהלים: ווטסון לומד עם הזמן, מעדכן את נתוני הפילוח השונים באופן אוטומטי, ומציג אותם במתכונת נוחה לשימוש. IBM מזי גלאור, סמנכ"ל שיווק ותקשורת ב- ישראל: "החידוש שווטסון מביא עמו לעולם השיווק הוא שינוי כללי המשחק ביצירת מהלכים שיווקיים אפקטיביים. כפי שווטסון מסייע בזמן אמת לרופאים בהתאמת הטיפול למטופל - כך הוא יעזור לאנשי שיווק להתאים את המהלך השיווקי לקהל היעד בצורה אופטימאלית ופרטנית".

IBM , מזי גלאור, סמנכ"ל שיווק ותקשורת צילום: מירי דוידוביץ' המשווקים תמונה מקיפה של פוטנציאל תגובת הלקוחות לקמפיין חדש, על בסיס התנהגות אותם לקוחות בעבר. כך, למשל, עשויות היכולות הקוגניטיביות לנבא כי לקוחות הנמנעים באופן עקבי מפתיחת הודעות דוא"ל בקמפיינים שיווקיים נמצאים בסיכון גבוה יותר לערוק אל ספקים אחרים, בהשוואה ללקוחות המחזירים מוצרים באופן קבוע. תובנות אלה מסופקות באמצעות לוח מחוונים דיגיטאלי, הכולל פרטים אודות ההקשר בו נולדה התובנה ונימוקים העומדים מאחורי כל ממצא.

Connect. Secure. Monetize. ™ Three Pillars to IoT Success!

Visit us at New Tech Exhibition, stand #71

GEMALTO.COM/IOT

New-Tech Magazine l 20

Made with